Dental Alliance
August 18, 2022

Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. Neamț organizează concurs de recrutare

Acoperisul1

AMF-Bruns

Complexul Tineretului Horia

Petrodan Construction

Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

 1. referent de specialitate debutant (S) – 1 post – la Agențiile Teritoriale A.R.R. Bihor, Brașov, Călărași, Dâmbovița, Dolj, Ilfov și Vâlcea;
 2. referent de specialitate debutant (S) – 2 posturi – la Agenția Teritorială A.R.R. București;
 3. referent de specialitate debutant (S) – 3 posturi – la Agenția teritorială A.R.R. Harghita;
 4. referent de specialitate, gradul II (S) – 1 post – la Agențiile Teritoriale A.R.R. Alba, Bihor, Brașov, Cluj, Hunedoara, Mureș, Neamț, Sibiu și Timiș;
 5. referent de specialitate, gradul II (S) – 2 posturi – la Agenția Teritorială A.R.R. Ilfov;
 6. referent de specialitate, gradul II (S) – 2 posturi – la Agenția Teritorială A.R.R. Satu Mare;
 7. referent de specialitate, gradul II (S) – 2 posturi – la Agenția Teritorială A.R.R. Sălaj;
 8. referent de specialitate, gradul II (S) – 2 posturi – la Agenția Teritorială A.R.R. București;
 9. referent de specialitate, gradul I (S) – 1 post – la Agențiile Teritoriale A.R.R. Bihor și Vrancea;
 10. referent de specialitate, gradul IA (S) – 1 post – la agențiile teritoriale A.R.R. Argeș, Botoșani, Teleorman, Vrancea și București;
 11. inspector de specialitate debutant (S) – 1 post – la Agențiile Teritoriale A.R.R. Alba, Arad, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brăila, Buzău, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Galați, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomița, lași, Ilfov, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vrancea și București – Compartimentul inspecție siguranța rutieră;
 12. inspector de specialitate, gradul I (S) – 1 post – la agențiile teritoriale A.R.R. Buzău, Cluj, Galați, Hunedoara, lași. Maramureș, Mehedinți, Neamț, Prahova, Sibiu, Timiș și București – Compartimentul inspecție siguranța rutieră;
 13. inspector de specialitate debutant (S) – 2 posturi – la Serviciul Inspecție de Siguranță Rutieră din cadrul Direcției siguranța infrastructurii rutiere;
 14. inspector de specialitate, gradul II (S) – 1 post – la Serviciul inspecție de siguranță rutieră din cadrul Direcției siguranța Infrastructurii rutiere;
 15. inspector de specialitate, gradul I (S) – 1 post – la Serviciul inspecție de siguranță rutieră din cadrul Direcției siguranța infrastructurii rutiere;
 16. inspector de specialitate, gradul IA (S) – 1 post – la Serviciul inspecție de siguranță rutieră din cadrul Direcției siguranța infrastructurii rutiere;
 17. referent de specialitate debutant (S) – 1 post – la Compartimentul S.C.I.S.R., (Secretariatul consiliului interministerial pentru siguranța rutieră);
 18. referent de specialitate debutant (S) – 1 post – la Compartimentul consilieri și Secretariat director general;
 19. referent de specialitate, gradul II (S) – 1 post – la Compartimentul consilieri și Secretariat director general;
 20. referent de specialitate, gradul I (S) – 1 post – la Compartimentul consilieri și Secretariat director general;
 21. referent de specialitate, gradul II (S) – 1 post – la Serviciul norme și reglementări;
 22. referent de specialitate debutant (S) – 1 post – la Serviciul informatizare;
 23. referent de specialitate, gradul II (S) – 1 post – la Serviciul informatizare;
 24. referent de specialitate, gradul II (S) – 1 post – la Serviciul proceduri și standarde profesionale din cadrul Direcției atestare și certificare;
 25. referent de specialitate, gradul II (S) – 1 post – la Serviciul licențe și programe de transport din cadrul Direcției licențiere și autorizare;
 26. consilier juridic, gradul II (S) – 1 post – la Serviciul juridic și contencios administrativ din cadrul Direcției juridice;
 27. consilier juridic debutant (S) – 1 post – la Serviciul relații publice din cadrul Direcției juridice;
 28. referent debutant (M) – 1 post – la Serviciul financiar B.V.C. tarife din cadrul Direcției economice și administrativ;
 29. economist, gradul II (S) – 1 post – la Serviciul contabilitate și analiză economică din cadrul Direcției economice și administrativ;
 30. referent de specialitate debutant (S) – 1 post – la Serviciul administrativ, corespondență, arhivă și transport din cadrul Direcției economice și administrativ;
 31. șofer (M) – 1 post – la Serviciul administrativ, corespondență, arhivă și transport din cadrul Direcției economice și administrativă.

 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

 

 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 

 • referent de specialitate debutant (S):
  • pregătire de bază: studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă: științe inginerești, administrative, economice sau juridice, ori studii echivalente potrivit prevederilor 153 alin. (2) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și, în cazul solicitanților care au obținut actul de studii în străinătate, documentul de recunoaștere/echivalare a acestuia emis în condițiile legii de către autoritatea administrației publice centrale competente;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu este cazul;
  • permis de conducere valabil pentru categoria B;
  • nu are mențiuni înscrise în certificatul de cazier judiciar;
  • cunoștințe operare calculator: Pachetul Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook).
 • referent de specialitate, gradul II (S):
  • pregătire de bază: studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă: științe inginerești, administrative, economice sau juridice, ori studii echivalente potrivit prevederilor 153 alin. (2) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și, în cazul solicitanților care au obținut actul de studii în străinătate, documentul de recunoaștere/echivalare a acestuia emis în condițiile legii de către autoritatea administrației publice centrale competente și/sau experiență profesională în domeniul transporturilor rutiere;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minimum 6 luni;
  • permis de conducere valabil pentru categoria B;
  • nu are mențiuni înscrise în certificatul de cazier judiciar;
  • cunoștințe operare calculator: Pachetul Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook).
 • referent de specialitate, gradul I (S):
  • pregătire de bază: studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă: științe inginerești, administrative, economice sau juridice, ori studii echivalente potrivit prevederilor 153 alin. (2) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și, în cazul solicitanților care au obținut actul de studii în străinătate, documentul de recunoaștere/echivalare a acestuia emis în condițiile legii de către autoritatea administrației publice centrale competente și/sau experiență profesională în domeniul transporturilor rutiere;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minimum 4 ani;
  • permis de conducere valabil pentru categoria B;
  • nu are mențiuni înscrise în certificatul de cazier judiciar;
  • cunoștințe operare calculator: Pachetul Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook).
 • referent de specialitate, gradul IA (S):
  • pregătire de bază: studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă: științe inginerești, administrative, economice sau juridice, ori studii echivalente potrivit prevederilor 153 alin. (2) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și, în cazul solicitanților care au obținut actul de studii în străinătate, documentul de recunoaștere/echivalare a acestuia emis în condițiile legii de către autoritatea administrației publice centrale competente și/sau experiență profesională în domeniul transporturilor rutiere;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minimum 7 ani;
  • permis de conducere valabil pentru categoria B;
  • nu are mențiuni înscrise în certificatul de cazier judiciar;
  • cunoștințe operare calculator: Pachetul Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook).
 • inspector de specialitate debutant (S):
  • pregătire de bază: studii superioare dovedite cu diplomă de licență și diplomă de master recunoscute, în una dintre specialitățile construcției și proiectării drumurilor și podurilor, respectiv din domeniile inginerie civilă, ingineria transporturilor sau ingineria autovehiculelor rutiere, ori studii echivalente potrivit prevederilor 153 alin. (2) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și, în cazul solicitanților care au obținut actul de studii în străinătate, documentul de recunoaștere/echivalare a acestuia emis în condițiile legii de către autoritatea administrației publice centrale competente;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu este cazul;
  • permis de conducere valabil pentru categoria B;
  • nu are mențiuni înscrise în certificatul de cazier judiciar;
  • cunoștințe operare calculator: Pachetul Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook).
 • inspector de specialitate, gradul I (S):
  • pregătire de bază:
   • studii superioare dovedite cu diplomă de licență și diplomă de master recunoscute, în una dintre specialitățile construcției și proiectării drumurilor și podurilor, respectiv din domeniile inginerie civilă, ingineria transporturilor sau ingineria autovehiculelor rutiere, ori studii echivalente potrivit prevederilor ari. 153 alin. (2) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și, în cazul solicitanților care au obținut actul de studii în străinătate, documentul de recunoaștere/echivalare a acestuia emis în condițiile legii de către autoritatea administrației publice centrale competente, precum și o experiență profesională de cel puțin 4 ani dovedită în unul sau mai multe dintre domeniile menționate sau,
   • studii superioare dovedite cu diplomă de licență în cazul polițistului rutier în grad de ofițer minimum 10 ani în sistematizarea traficului rutier, experiență atestată de Inspectoratul General al Poliției Române;
  • permis de conducere valabil pentru categoria B;
  • nu are mențiuni înscrise în certificatul de cazier judiciar;
  • cunoștințe operare calculator: Pachetul Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook).
 • inspector de specialitate debutant (S):
  • pregătire de bază: studii superioare dovedite cu diplomă de licență șl diplomă de master recunoscute, în una dintre specialitățile construcției și proiectării drumurilor și podurilor, respectiv din domeniile Inginerie civilă, Ingineria transporturilor sau ingineria autovehiculelor rutiere, ori studii echivalente potrivit prevederilor ari. 153 alin. (2) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și, în cazul solicitanților care au obținut actul de studii în străinătate, documentul de recunoaștere/echivalare a acestuia emis în condițiile legii de către autoritatea administrației publice centrale competente;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu este cazul;
  • permis de conducere valabil pentru categoria B;
  • nu are mențiuni înscrise în certificatul de cazier judiciar;
  • cunoștințe operare calculator: Pachetul Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook).
 • inspector de specialitate, gradul II (S):
  • pregătire de bază;
   • studii superioare dovedite cu diplomă de licență și diplomă de master recunoscute, în una dintre specialitățile construcției și proiectării drumurilor și podurilor, respectiv din domeniile inginerie civilă, ingineria transporturilor sau ingineria autovehiculelor rutiere, ori studii echivalente potrivit prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și, în cazul solicitanților care au obținut actul de studii în străinătate, documentul de recunoaștere/echivalare a acestuia emis în condițiile legii de către autoritatea administrației publice centrale competente, precum și o experiență profesională de cel puțin 6 luni dovedită în unul sau mai multe dintre domeniile menționate sau,
   • studii superioare dovedite cu diplomă de licență în cazul polițistului rutier în grad de ofițer minimum 10 ani în Sistematizarea traficului rutier, experiență atestată de Inspectoratul General al Poliției Romane;
  • permis de conducere valabil pentru categoria B;
  • nu are mențiuni înscrise în certificatul de cazier judiciar;
  • cunoștințe operare calculator: Pachetul Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook).
 • inspector de specialitate, gradul I (S):
  • pregătire de bază:
   • studii superioare dovedite cu diplomă de licență și diplomă de master recunoscute, în una dintre specialitățile construcției și proiectării drumurilor și podurilor, respectiv din domeniile inginerie civilă, ingineria transporturilor sau ingineria autovehiculelor rutiere, ori studii echivalente potrivit prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările șl completările ulterioare, precum și, în cazul solicitanților care au obținut actul de studii în străinătate, documentul de recunoaștere/echivalare a acestuia emis în condițiile legii de către autoritatea administrației publice centrale competente, precum și o experiență profesională de cel puțin 4 ani dovedită în unul sau mai multe dintre domeniile menționate sau,
   • studii superioare dovedite cu diplomă de licență în cazul polițistului rutier în grad de ofițer minimum 10 ani în sistematizarea traficului rutier, experiență atestată de Inspectoratul General al Poliției Române;
  • permis de conducere valabil pentru categoria B;
  • nu are mențiuni înscrise în certificatul de cazier judiciar;
  • cunoștințe operare calculator: Pachetul Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook).
 • inspector de specialitate, gradul IA (S):
  • pregătire de bază:
   • studii superioare dovedite cu diplomă de licență și diplomă de master recunoscute, în una dintre specialitățile construcției și proiectării drumurilor și podurilor, respectiv din domeniile inginerie civilă, ingineria transporturilor sau ingineria autovehiculelor rutiere, ori studii echivalente potrivit prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și, în cazul solicitanților care au obținut actul de studii în străinătate, documentul de recunoaștere/echivalare a acestuia emis în condițiile legii de către autoritatea administrației publice centrale competente, precum și o experiență profesională de cel puțin 7 ani dovedită în unul sau mai multe dintre domeniile menționate sau,
   • studii superioare dovedite cu diplomă de licență în cazul polițistului rutier în grad de ofițer minimum 10 ani în sistematizarea traficului rutier, experiență atestată de Inspectoratul General al Poliției Române;
  • permis de conducere valabil pentru categoria B;
  • nu are mențiuni înscrise în certificatul de cazier judiciar;
  • cunoștințe operare calculator: Pachetul Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook).
 • referent de specialitate, gradul II (S), la Serviciul norme și reglementări:
  • pregătire de bază: studii superioare dovedite cu diplomă de licență/inginer sau echivalentă acestora în domeniul fundamental științe inginerești – ramura de știință – ingineria transporturilor, domeniul de licență:
  • ingineria autovehiculelor;
  • ingineria transporturilor – o specializare aferentă transportului rutier, ori studii echivalente potrivit prevederilor 153 alin. (2) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și, în cazul solicitanților care au obținut actul de studii în străinătate, documentul de recunoaștere/echivalare a acestuia emis în condițiile legii de către autoritatea administrației publice centrale competente;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minimum 6 luni;
  • nu are mențiuni înscrise în certificatul de cazier judiciar;
  • cunoștințe operare calculator: Pachetul Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook).
 • referent de specialitate, gradul II (S), la Serviciul informatizare:
  • pregătire de bază: studii superioare dovedite cu diplomă de licență în domeniul tehnic: domeniul de licență: electronică, transporturi, ori studii echivalente potrivit prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și, în cazul solicitanților care au obținut actul de studii în străinătate, documentul de recunoaștere/echivalare a acestuia emis în condițiile legii de către autoritatea administrației publice centrale competente, precum și o experiență profesională în domeniul IT;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minimum 6 luni;
  • nu are mențiuni înscrise în certificatul de cazier judiciar;
  • specializare în domeniul IT (susținute de diplome/certificate de curs).
 • referent de specialitate, gradul II (S), în cadrul Direcției atestare și certificare:
  • pregătire de bază: studii superioare dovedite cu diplomă de licență/inginer sau echivalentă acestora în domeniul fundamental științe inginerești – ramura de știință – ingineria transporturilor, domeniul de licență:
  • ingineria autovehiculelor sau,
  • ingineria transporturilor – o specializare aferentă transporturilor rutiere, ori studii echivalente potrivit prevederilor 153 alin. (2) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și, în cazul solicitanților care au obținut actul de studii în Străinătate, documentul de recunoaștere/echivalare a acestuia emis în condițiile legii de către autoritatea administrației publice centrale competente;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minimum 6 luni;
  • nu are mențiuni înscrise în certificatul de cazier judiciar;
  • cunoștințe operare calculator: Pachetul Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook).
 • consilier juridic, gradul II (S), la Serviciul juridic și contencios administrativ din cadrul Direcției juridice:
  • pregătire de bază: studii superioare dovedite cu diplomă de licență în domeniul fundamental științe sociale – ramura de știință – științe juridice, domeniul de licență: drept, ori studii echivalente potrivit prevederilor 153 alin. (2) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și, în cazul solicitanților care au obținut actul de studii în străinătate, documentul de recunoaștere/echivalare a acestuia emis în condițiile legii de către autoritatea administrației publice centrale competente;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minimum 6 luni;
  • nu are mențiuni înscrise în certificatul de cazier judiciar;
  • cunoștințe operare calculator: Pachetul Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook).
 • referent debutant (M), la Serviciul financiar B.V.C. tarife din cadrul Direcției economice și administrativ:
  • pregătire de bază: studii medii dovedita cu diplomă de bacalaureat – profil economic;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu este cazul;
  • nu are mențiuni înscrise în certificatul de cazier judiciar;
  • cunoștințe operare calculator: Pachetul Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook).
 • economist, gradul II (S), la Serviciul contabilitate și analiză economică din cadrul Direcției economice și administrativ:
  • pregătire de bază: studii superioare dovedite cu diplomă de licență în domeniul economic, ori studii echivalente potrivit prevederilor 153 alin. (2) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și, în cazul solicitanților care au obținut actul de studii în străinătate, documentul de recunoaștere/echivalare a acestuia emis în condițiile legii de către autoritatea administrației publice centrale competente;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minimum 6 luni;
  • nu are mențiuni înscrise în certificatul de cazier judiciar;
  • cunoștințe operare calculator: Pachetul Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook).
 • referent de specialitate debutant (S), la Serviciul administrativ, corespondență, arhivă și transport din cadrul Direcției economice și administrativ:
  • pregătire de bază: studii superioare dovedite cu diplomă de licență în domeniul științe inginerești, economice sau juridice, ori studii echivalente potrivit prevederilor 153 alin. (2) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și, în cazul solicitanților care au obținut actul de studii în străinătate, documentul de recunoaștere/echivalare a acestuia emis în condițiile legii de către autoritatea administrației publice centrale competente;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu este cazul;
  • nu are mențiuni înscrise în certificatul de cazier judiciar;
  • cunoștințe operare calculator: Pachetul Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook).
 • șofer (M), la Serviciul administrativ, corespondență, arhivă și transport din cadrul Direcției economice și administrativă:
  • pregătire de bază: studii medii dovedite cu diplomă de bacalaureat;
  • permis de conducere valabil pentru categoria B de cel puțin doi ani;
  • adeverință eliberată de către Serviciul poliției rutiere din care să rezulte faptul că în ultimul an, titularul nu a avut suspendat dreptul de a conduce un autovehicul pentru conducerea sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor stupefiante și nu a fost implicat în accidente rutiere soldate cu victime din culpa sa;
  • aviz medical și psihologic pentru transportul de persoane;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu este cazul;
  • nu are mențiuni înscrise în certificatul de cazier judiciar.

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 

 • 20 iulie 2021, ora 16.30: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 27 iulie 2021, ora 09.00: proba scrisă – la sediul central al Autorității Rutiere Române – A.R.R., București, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1;
 • 30 iulie 2021, ora 09.00: proba interviu – la sediul central al Autorității Rutiere Române – A.R.R., București, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1.

 

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., cu sediul în Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, telefon 021/313.48.53, Serviciul Resurse Umane.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.