Dental Alliance

June 16, 2024

Concurs pentru posturi de șef de post la Post Poliție Gherăești, Post Poliție Secuieni și Post Poliție Oniceni

0
YRY Residence

Go Padel Roman

Buna ziua,

In conformitate cu prevederile art. 27^33, ale art. 27^35 alin.1 lit. a, ale art.27^37 alin. 1, ale art.27^38, ale art.27^40 şi ale art.27^46 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, ale Ordinului M.A.I. nr. 140/2016, privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ale Dispoziţiei directorului general al D.G.M.R.U. din M.A.I. nr II/1620/15.09.2015 privind unele proceduri şi formulare utilizate în activitatea de management resurse umane în unităţile M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Neamț, cu sediul în municipiul Piatra Neamț, str. Bulevardul Traian, nr. 31 B,

organizează C O N C U R S 

Secțiunea I- Posturi scoase la concurs: cu recrutare din sursă internă, din rândul agenților de poliţie, pentru ocuparea posturilor vacante de șef post I la:

– Postul de poliție Gherăești, poziția 761 în statul de organizare al unității; – Postul de poliție Secuieni, poziția 903 în statul de organizare al unității;

– Postul de Poliție Oniceni, poziția 924 în statul de organizare al unității.

Secţiunea a II-a – Condiţii de participare: În vederea participării la concurs/examen, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: 

să fie agenţi de poliţie absolvenţi de studii liceale cu diplomă de bacalaureat;  să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului, respectiv:

– să aibă gradul profesional de minim agent de poliţie; – apt psihologic pentru a conduce autovehicule aparținând MAI;

– să deţină/obţină autorizaţie de acces la informaţi clasificate nivel „secret de serviciu”;

– să deţină/obţină aviz de organ de cercetare al poliției judiciare ;

– să deţină/obţină avizul de poliţist rutier; 

– să aibă 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;

– să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de acesta nu a fost pusă în mişcare acţiunea penală;

– să fi obţinut calificativul de cel puţin „BINE” la ultimele două evaluări anuale de serviciu; Piatra Neamţ, Bld. Traian nr.31, jud. Neamţ Tel. 0233/207.000, fax 0233/233762, e-mail resurseumane@nt.politiaromana.ro  să fie declaraţi „apt medical” şi „apt” la evaluarea psihologică organizată în acest scop;  să deţină permis de conducere categoria „B” Nu se admit derogări de la condiţiile de participare la concurs prevăzute în prezentul anunț. Conform prevederilor art. 22 alin. 2 lit. d din Anexa nr. 3 la O.M.A.I. 140/2016 cu modificările şi completările ulterioare, fişa postului scos la concurs poate fi consultată de către candidaţii înscrişi la concurs, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia informaţiilor clasificate. Documentul poate fi solicitat, în scris, secretarului comisiei de concurs.

Secţiunea a III-a – Reguli privind înscrierea la concurs Înscrierea se realizează, pe post, în perioada 16 – 24.02.2023 (inclusiv în zilele nelucrătoare, iar pe data de 24.02.2023 doar până la orele 16:00), online la adresa de e-mail resurseumane@nt.politiaromana.ro . Cererile de participare la concurs (conform modelului anexat) vor fi adresate inspectorului șef al Inspectoratului de Poliție al Județului Neamț și vor fi trimise la adresa de e-mail a Serviciului Resurse Umane resurseumane@nt.politiaromana.ro până la data de 24.02.2023, ora 16.00 . Atenţie! După data limită de înscriere, respectiv data de 24.02.2023, ora 16.00, nu se vor mai efectua înscrieri.

Este interzisă înscrierea la concurs, precum și transmiterea documentelor ce constituie dosarul de recrutare prin orice altă modalitate decât cea în format electronic, scanat, la adresa de e-mail indicată, respectiv resurseumane@nt.politiaromana.ro, astfel încât documentele nu vor fi luate în considerare în situația adoptării altei modalități decât cea reglementată în prezentul paragraf. Fiecare candidat înscris la concurs va primi un cod unic de identificare, ca alternativă în prelucrarea datelor cu caracter personal, care va fi folosit pentru identificarea lui pe întreaga procedură de concurs (afișare rezultate etc.).

Candidaţilor li se va transmite, la adresa de e-mail indicată de către acesta, un mesaj de confirmare a primirii cererii de înscriere la concurs, precizându-se, totodată, codul unic de identificare. Dosarele de recrutare vor fi depuse, până la aceeași dată, respectiv 24.02.2023, ora 16.00, exclusiv în format electronic (scanat, format PDF needitabil), la adresa de e-mail a Serviciului Resurse Umane resurseumane@nt.politiaromana.ro și vor cuprinde documentele prevăzute de art. 60 alin. 1 din Anexa nr. 3 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2016, după cum urmează: a) cerere de înscriere (Anexa nr. 3) și curriculum vitae, model Europass (Anexa nr. 4) conform modelelor anexate la prezentul anunţ; b) copii ale actului de identitate și ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului (diplome cu foi matricole si anexe, atestate etc.); c) adeverință care conține rezultatul ultimului examen de bilanț, eliberată de medicul de unitate, potrivit Dispoziției Directorului Direcției Medicale nr. 327674 din 15.03.2022; d) declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare (Anexa nr. 5); e) adeverinţă eliberată de structura de resurse umane a unității de provenienţă, din care să rezulte îndeplinirea condițiilor prevăzute în prezentul anunț, pentru candidații care nu sunt încadrați în I.P.J. Neamț. f) copia permisului de conducere, categoria B. Adeverințele sunt valabile doar dacă au fost emise ulterior publicării prezentului anunț de concurs.

Candidaţii care nu sunt încadraţi la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Neamț vor depune şi adeverinţă de la unitatea unde sunt încadraţi din care să rezulte gradul profesional, calificativele obţinute la ultimele două evaluări anuale de serviciu, vechimea în muncă/vechimea în MAI, vechimea Piatra Neamţ, Bld. Traian nr.31, jud. Neamţ Tel. 0233/207.000, fax 0233/233762, e-mail resurseumane@nt.politiaromana.ro în specialitatea studiilor pentru care se organizează concurs, vechimea în specialitatea structurii pentru care se organizează concurs, precum şi faptul că nu sunt sub efectul vreunei sancţiuni disciplinare, față de aceștia nu a fost pusă în mișcare acțiunea penală, nu sunt puşi la dispoziţie în condiţiile art. 2721 alin. (2) sau suspendaţi din funcţie în condiţiile art. 2725 lit. a) şi b) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare. Această adeverinţă nu este necesară candidaţilor care sunt încadraţi la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Neamț .

Documentele care necesită a fi completate (ex. cererea de înscriere, declarația etc.) vor fi printate de către candidat, completate olograf, datate și semnate, iar, ulterior, scanate în format .pdf și transmise în format electronic pe adresa de e-mail indicată mai sus (candidații vor manifesta atenție maximă ca documentele să fie completate corect și integral). Toate documentele vor fi scanate și salvate într-un singur fișier .pdf, a cărui mărime totală să nu depășească 50MB, denumirea fișierului fiind compusă din numele candidatului și conținutul fișierului (ex. Popescu Ion – dosar recrutare inscriere concurs sef post la Post Poliție_____ – nu se vor folosi diacritice la denumirea fișierului).

Candidații vor verifica, înaintea transmiterii, conținutul fișierului pdf scanat, respectiv dacă acesta conține toate documentele și dacă fiecare document este scanat integral (ex. diploma de licență și suplimentul la diplomă să fie scanate față-verso) și dacă este lizibil. Atenție! Documentele transmise de către candidat vor fi printate și prezentate comisiei de concurs pentru activitatea de validare/invalidare a candidaților la data stabilită, conform graficului de concurs. Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare incomplete sau incorect întocmite.

E-mail-ul de confirmare care va fi transmis odată cu codul unic de identificare nu certifică primirea în volum complet și corect a documentelor, aceasta fiind responsabilitatea exclusivă a candidaților. Verificarea documentelor transmise se realizează ulterior datei limită de transmitere a dosarelor, de către comisia de concurs, în vederea validării. În situația în care candidatul nu primește confirmarea în termenul prevăzut mai sus, acesta se poate adresa Serviciului Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Neamț la nr. de telefon 0233/207000, int. 20.113, sau să se prezinte fizic la Serviciul Resurse Umane.

Candidatul declarat „admis” va depune documentele prevăzute la constituirea dosarului de concurs în original, acestea urmând a fi certificate pentru conformitate cu originalul prezentat și semnate de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor. Documentele menționate mai sus pot fi depuse și în copie legalizată, situație în care activitățile de certificare pentru conformitate cu originalul nu se mai realizează.

În situația în care candidatul declarat „admis” nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute. Dacă nu există un alt candidat care să fi obținut nota necesară pentru a fi declarat „admis” la concurs, se poate organiza un nou concurs, potrivit actelor normative incidente.

La concursurile pentru ocuparea posturilor vacante pot participa numai candidații care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice de recrutare, condițiile de ocupare prevăzute în fișa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite și transmise în termenul prevăzut în prezentul anunț de concurs. Secţiunea a-IV-a – REGULI PRIVIND EXAMINAREA PSIHOLOGICĂ A CANDIDAȚILOR ÎNSCRIŞI LA CONCURS Examinarea psihologică a candidaţilor înscrişi la concurs se va desfăşura la Centrul de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne din Bucureşti, la o dată ce va fi comunicată ulterior, prin afișare la sediul unității și prin postare pe pagina de Internet a inspectoratului www.nt.politiaromana.ro, după programarea acestora de către Centrul de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne. Piatra Neamţ, Bld. Traian nr.31, jud. Neamţ Tel. 0233/207.000, fax 0233/233762, e-mail resurseumane@nt.politiaromana.ro Candidații nu vor fi anunțați personal cu privire la data, ora și locul unde se va organiza evaluarea psihologică, fiind responsabilitatea fiecăruia de a se informa prin verificarea permanentă a paginii de Internet a Inspectoratului de Poliţie al Județului Neamț (http://www.nt.politiaromana.ro./cariera/posturi-scoase-la-concurs). Candidații trebuie să se prezinte în ziua, data, ora și locul în care au fost planificați pentru susținerea evaluării psihologice.

Rezultate la evaluarea psihologică vor fi postate pe pagina de Internet a Inspectoratului de Poliţie al Județului Neamț (http://www.nt.politiaromana.ro./cariera/posturi-scoase-la-concurs). Secțiunea a V-a -Validarea sau invalidarea candidaturilor Comisia de concurs va verifica în data de 14.03.2023 corectitudinea întocmirii dosarelor de recrutare și îndeplinirea de către candidați a condițiilor de participare. La concurs pot participa numai candidaţii ale căror dosare de recrutare sunt complete şi corect întocmite și care îndeplinesc condițiile de participare. Secţiunea a VI-a – Desfăşurarea concursului Concursul va consta în susținerea unui interviu structurat pe subiecte profesionale, potrivit prevederilor art. 26 din Anexa nr. 3 la Ordinul M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I., care se înregistrează audio și/sau video și se va desfășura la sediul I.P.J. Neamț, în data de 21.03.2023, 11.00, după următorul grafic: – instructajul candidaților: ora 11:00; – desfășurarea interviului pe subiecte profesionale: începând cu ora 11:15; – afișarea grilei de apreciere: la finalizarea interviului desfășurat cu ultimul candidat; – afișarea rezultatelor: după ora 16:00 (în raport de numărul candidaților); Interviul structurat pe subiecte profesionale are drept scop aprecierea cunoştinţelor profesionale, precum şi a aptitudinilor, abilităţilor, atitudinilor şi motivaţiilor relevante pentru îndeplinirea atribuţiilor postului, în acord cu tematica şi bibliografia de concurs.

În funcţie de atribuţiile postului scos la concurs, interviul poate cuprinde, în limitele tematicii şi bibliografiei de concurs, şi subiecte prin care se solicită analiza unor situaţii specifice ori identificarea de soluţii la speţele profesionale prezentate sau care cuprind elemente referitoare la capacitatea de a lua decizii şi de a evalua impactul acestora, exercitarea controlului decizional, precum şi capacitatea managerială. Evaluarea interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10, fiind acordat un punct din oficiu. Nota de promovare este minim 7,00, fiind declarat „admis” candidatul care a obținut nota cea mai mare la interviul structurat pe subiecte profesionale. Având în vedere articolul 58 din Ordinul 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne, informăm candidații pentru posturile vacante existente la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț că nu pot ocupa în baza notei finale obținute la respectivul concurs, alte posturi vacante în aceeași unitate sau în alte unități. Astfel, candidații înscriși la mai multe posturi vacante în cadrul aceleiași proceduri de concurs, trebuie să aleagă postul pentru care decid să candideze, activitate anterioară susținerii de către aceștia a probei de interviu structurat pe subiecte profesionale, materializată prin completarea unei declarații pe proprie răspundere. În situaţia în care, la concursul pentru ocuparea unui post de conducere vacant, mai mulţi candidaţi au obţinut aceeaşi notă, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs. În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

Rezultatele se înscriu în tabelul cu rezultatele obținute la concurs și se aduc la cunoștință prin afișare la sediul unității și prin postare pe pagina de Internet a inspectoratului www.nt.politiaromana.ro. Piatra Neamţ, Bld. Traian nr.31, jud. Neamţ Tel. 0233/207.000, fax 0233/233762, e-mail resurseumane@nt.politiaromana.ro Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la interviul structurat pe subiecte profesionale poate formula contestație o singură dată, în termen de 24 de ore de la afișare, ce va fi depusă în format electronic (semnată și scanată în format electronic, needitabil) la adresa de e-mail a Inspectoratului Județean de Poliție Neamț – Serviciul Resurse Umane (resurseumane@nt.politiaromana.ro). Candidaţii pot contesta numai notele la propriul interviu. Contestațiile se soluţionează de către comisia constituită în acest scop în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Rezultatele la contestații se comunică candidaților prin afișare la sediul Inspectoratului Județean de Poliție Neamț și se postează pe pagina de Internet a inspectoratului www.nt.politiaromana.ro. Nota acordată după soluționarea contestației la interviul structurat pe subiecte profesionale este definitivă. La concurs pot participa numai candidații care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice de recrutare, condițiile de ocupare prevăzute în fișa postului și ale căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite și depuse în termenul prevăzut în prezentul anunț de concurs.

Modificările care privesc organizarea și desfășurarea concursului, intervenite din motive obiective, precum și orice alte completări la prezentul anunț se vor afișa, în timp util, la sediul Inspectoratului Județean de Poliție Neamț și vor fi postate pe pagina de internet a inspectoratului www.nt.politiaromana.ro Candidații sunt rugați să citească cu atenție anunțul și să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele concursului. Tematica și bibliografia fac parte integrantă din prezentul anunț (Anexa 1) . De asemenea, constituie anexe la prezentul anunţ: calendarul concursului şi modelele referitoare la cererea de înscriere, curriculum vitae şi declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare. Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Neamț, la telefon 0233/20113, în zilele lucrătoare.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.