December 6, 2021

Primăria comunei Oniceni scoate la concurs un post la Compartimentul Agricol-Cadastru. Care sunt condițiile pentru înscriere

În conformitate cu prevederile art.618 alin.3, din OUG 57/2019 privind Codul administrativ şi ale art.39 din HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare precum şi ale art.II din Legea nr.203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 

PRIMĂRIA COMUNEI ONICENI, JUDEŢUL NEAMŢ

În conformitate cu prevederile art II din Legea nr. 203/2020 și a art. 467, alin (8), art 618, alin 1 lit (b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, completată cu HG nr 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carieirei funcţionarilor publici, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a functiei publice vacante de execuţie de

– Consilier, cl.I, grad profesional asistent, Compartiment Agricol-Cadastru, cu durată normală a timpului de lucru de 8 ore pe zi și de 40 de ore pe săptămână.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei comunei Oniceni, constând în două probe:

-proba scrisă care se va susţine în data de 26.11.2021, ora 10,00.

-interviul care se va susţine în termen de maxim 5 zile lucrătoare cu respectarea prevederilor art.56 din HG nr.611/2008.

Termenul de depunere al dosarelor de concurs:

Data limită de depunere a dosarelor de participare la concurs de recrutare este în termen de 20  zile de la data publicării anunţului de concurs (27.10.2021- 15.11.2021) pe pagina de internet a Primăriei comunei Oniceni, jud Neamţ  şi a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, respectiv în perioada 27.10.2021 (anunțul la instituție ) până pe data 15.11.2021 la ora 15,00 .

Dosarele se vor depune la registratura Primăriei comunei Oniceni, jud. Neamț şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 din HG nr.611/2008 şi anume:

 1. Formularul de înscriere prevăzut în anexa nr.3(se pune la dispoziţie conform art.49 alin.5 din HG 611/2008),
 2. curriculum vitae, modelul comun european,
 3. copia actului de identitate,
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări.
 5. Copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare în specialitate, conform prevederilor art.153 alin.2 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
 6. Copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă, necesară întocmirii gradaţiei corespunzătoare la angajarea pe post. Adeverinta trebuie sa cuprinda elemente similare celor prevazute in anexa nr. 2D din HG nr. 611/2008 modificată prin HG nr. 761/2017 si din care sa rezulte cel putin urmatoarele informatii: funcţia ocupată, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia, temeiul legal al desfăşurarii activitatii, vechimea în munca acumulată, precum si vechimea in specialitatea studiilor.
 7. Copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului.
 8. Cazierul judiciar,
 9. Declaraţie pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţă care să ateste lipsa calităţii de lucrător al securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Copiile actelor de mai sus, se vor prezenta în copii legalizate sau însoţite de documente originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepţia copiei actului de identitate, care se poate transmite şi în format electronic, la adresa de email: primaria_oniceni@yahoo.com

CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS

 1. CONDIŢII GENERALE prevăzute de art.465 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ:
 2. are cetăţenia română şi domiciliul în România,
 3. cunoaşte limba română scris şi vorbit,
 4. are vârsta de minimum 18 ani împliniţi,
 5. are capacitate deplină de exerciţiu,
 6. este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică.Atestarea stării de sănătate se face pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii,
 7. îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice.
 8. îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice.
 9. nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiunii săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei.
 10. Nu i-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii,
 11. Nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani,
 12. Nu a fost lucrător al securităţii sau colaborator al acesteia , în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

CONDIŢIILE SPECIFICE

Pentru postul de Consilier, cl.I, grad profesional asistent, Compartiment Agricol-cadastru candidații trebuie să îndeplineasca condițiile de ocupare a unei funcții publice vacante prevăzute de art 465 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi art 386 lit.a), respectiv studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in domeniile:

-Ştiinţe inginereşti

-Ramura de stiinta- Inginerie geologica, mine, petrol si gaze

-Domeniile de licenta

1.Inginerie geologica

2.Inginerie geodezica

-Ramura de stiinta-  Ingineria resurselor vegetale si animale

-Domeniile de licenta

1.Agronomie

2.Horticultura

3.Inginerie forestiera

4.Sivicultura

5.Inginerie si management in agricultura si dezvoltare rurala

6.Biotehnologii

7.Zootehnie

8.Ingineria mediului

Se solicită vechime în specialitatea studiilor de minim 1 an, fara alte conditii specifice;

Documentele necesare se prezintă intr-un dosar si se depun la sediul Primăriei Oniceni-Neamț.

Relații suplimentare se pot obține la tel.0233/763661, 0725513658, consilier resurse-umane Sardariu Iuliana, sau pe adresa de e-mail  primaria-oniceni@yahoo.com  iar anunțul, bibliografia, tematica și fișa postului vor fi afișate pe site-ul și la sediul instituției noastre.

NOTA: La studierea actelor normative din bibliografie, candidatii vor avea in vedere toate republicarile, modificarile si completarile intervenite pana la data depunerii dosarelor de concurs.

ȘtiiCă?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.