Mon. Dec 17th, 2018

PRIMARUL CONTINUĂ ”PRIMENIREA” ȘEFILOR DE DIRECȚII ȘI SERVICII DIN PRIMĂRIE

Primarul Lucian Micu a confirmat intenția sa de a continua evaluarea șefilor de direcții și servicii și, în măsura în care aceștia nu corespund criterilor de exigență stabilite de acesta, posturile să fie scoase la concurs.

Practic, acum ne aflăm în procedura de scoatere la concurs a postului de director la Club Sportiv Municipal, dacă vă referiți la acest post. Trebuie știut faptul că ne aflăm la a doua procedură de scoatere a acestui post la concurs. Așteptăm cât mai mulți participanți să se înscrie. Repet că îmi doresc ca, la nivelul Primăriei, în aceste posturi să fie promovate persoane responsabile, care să  își propună ducerea la îndeplinire a unor misiuni care sunt asumate la nivelul conducerii Primăriei”, a declarat primarul Lucian Micu.

Acesta a spus că, până acum, a fost scos la concurs postul de director executiv al Poliției Locale Roman și cel de director al Clubului Sportiv Roman, concursuri afișate și pe site-ul Primăriei. Edilul șef își dorește ca la aceste concursuri să se înscrie cât mai mulți candidați  tocmai în ideea că va putea exista o bază de selecție cât mai ”generoasă”.

 

Pe site-ul Primăriei Roman este publicat anulțul de scoatere la concurs a celor două posturi.

Concursul pentru postul de director al Clubului Sportiv Municipal se va organiza în perioada 1 septembrie-13 septemcrie, după următorul calendar: 1 septembrie,, orele 12,00 când este termenul limită de depunere a dosarelor, în 5 septembrie până la orele 12,00 este termenul limită de afișare a rezultatelor de selecție a dosarelor. Pe 11 septembrie la ora 10 va avea loc proba scrisă, la sediul Clubului Sportiv Municipal. Pe 13 septembrie se va desfășura interviul, care se va susține tot la sediul CSM Roman.

Dosarul de concurs se depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, la Compartimentul Financiar-Contabilitate, Resurse Umane din cadrul Club Sportiv Municipal Roman. După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisa și interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise și a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul Club Sportiv Municipal Roman.

Tot pe site-ul Primăriei sunt publicate condițiile generale de ocupare de participare, care sunt stabilite în conformitate cu Regulamentul-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare, respectiv: a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; d) are capacitate deplină de exerciţiu; e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale, sunt: • studii superioare absolvite cu diploma de licenta in domeniul economic, tehnic, sportiv, administrative, juridic; • vechime in specialitatea studiilor de minim 5 ani; • cunostinte operare PC (excel, word), transmitere date in format electronic;

Concursul se va desfăşura conform prevederilor H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată.

Conţinutul dosarului, bibliografia şi calendarul desfăşurării concursului vor fi afişate pe site-ul oficial al Primăriei Roman, secţiunea „Primaria_Cariera”.

Conținutul dosarului pentru concurs: a) formular cerere de înscriere la concurs care se poate descarca de pe pagina de internet a institutiei de la sectiunea Primăria _ Carieră; b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; g) curriculum vitae; h) aviz psihologic.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului. Actele prevăzute la lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Bibliografia pentru concurs este urmatoarea: 1. LEGEA nr. 215 din 23.04.2001, Legea administraţiei publice locale republicată cu modificările şi completările ulterioare; 2. LEGEA nr. 500 din 11.07. 2002 privind finantele publice; 3. LEGEA nr. 273 din 29.06.2006 privind finanţele publice locale; 4. ORDINUL nr. 1792 din 24.12.2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea,ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale; 5. LEGEA nr. 69 din 28.04.2000 Legea educaţiei fizice şi sportului; 6. HOTĂRÂREA nr. 1447 din 28.11. 2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă 7. LEGEA nr. 53 din 24.01.2003***Republicata – Codul Muncii; 8. HOTĂRÂREA nr. 286 din 23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice; 9. LEGEA nr. 477 din 08.11.2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice; 10. ORDINUL nr. 400 din 12.06.2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice; 11. LEGEA nr. 319 din 14.07.2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă;

Candidatii vor avea in vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicarile, modificarile si completarile acestora. După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisa si interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise si a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul Club Sportiv Municipal Roman.

De menționat este faptul că acesta este al doilea post scos la concurs după cel de director executiv al Poliției Locale. Postul de director la Clubul Sportiv Municipal a fost până acum, în regim interimar, îndeplinit de Marcel Benchea, fost consilier local municipal, unul din oamenii de bază din echipa Leoreanu, care nu a reușit să treacă de primul  examen.

Edilul șef, Lucian Micu, nu a confirmat decizia de scoatere la concurs a postului de city-manager, primul post care s-a eliberat prin refuzul lui Lucian Micu de a prelungi contractul lui Ovidiu Bojescu, care a încetat odată cu depunerea jurământului de către actualul primar. Rămâne de văzut care sunt posturile care urmează a fi ulterior scoase la concurs, în măsura în care se va finaliza procedura de evaluare internă a celor care le ocupă în prezent diverse funcții de conducere. S-ar putea să mai avem și alte surprize pentru că Lucian Micu vrea într-adevăr să-și formeze propria echipă și să lucreze cu ”oamenii lui” nu cu cei ai lui Leoreanu. (Flora ORDEAN)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.