April 17, 2021

SPITALUL DE PSIHIATRIE SF. NICOLAE ROMAN, organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SPITALULUI DE PSIHIATRIE SF. NICOLAE ROMAN, organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică, în conformitate cu Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Neamț nr. 92/15.03.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică din unitățile sanitare aflate în subordinea Consiliului Județean Neamț, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul Nr. 1520/2016 din 22 decembrie 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din spitalele publice din reţeaua proprie a Ministerului Sănătăţii.

Concursul se va desfășura la sediul unității din Municipiul Roman, str. Ion Nanu, nr. 4 în perioada 22.03-16.04.2021.

Proba de susținere publică și evaluare a proiectului de management va avea loc în data de 13.04.2021, ora 10.00.

Candidații interesați a se informa cu privire la problemele de la fața locului vor putea vizita unitatea în data de 09.03.2021, între orele 1000-1200.

Persoanele interesate de a participa la susținerea publică a proiectului și de a adresa întrebări candidaților, pot transmite solicitările de participare și eventualele întrebări până la data de 12.04.2021 pe adresa de e-mail: spital@spsnroman.ro .

La concurs pot participa persoane fizice care întrunesc cumulativ urmatoarele condiții:

 1. Cunosc limba română, scris și vorbit;
 2. Sunt absolvenți ai unei instituții de învățământ superior medical, economico – financiar sau juridic;
 3. Sunt absolvenți ai unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al ministrului sănătății ori sunt absolvenți ai unui master sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată potrivit legii;
 4. Au cel puțin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
 5. Nu au fost condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 6. Sunt apte din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic);
 7. Nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Concursul se desfășoară în două etape, după cum urmează:

 1. Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs, etapă eliminatorie;
 2. Etapa de susținere publică și de evaluare a proiectului de management.

Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele documente:

 1. Cerere de înscriere în concurs în care candidatul menționează funcția pentru care dorește să candideze;
 2. Copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
 3. Copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al ministrului sănătății, ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;
 4. Copia certificată pentru conformitate a diplomei de licență sau echivalente;
 5. Curriculum vitae;
 6. Adeverință care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
 7. Cazierul judiciar sau declarația candidatului prin care acesta își exprimă consimțământul pentru obținerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Adeverință din care să rezulte că este apt medical, fizic și neuropsihic;
 9. Declarație pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
 10. Copie certificată pentru conformitate a actelor (certificate de căsătorie etc.) prin care candidatul și-a schimbat numele, după caz;
 11. Proiectul de management realizat de candidat;
 12. Declarație pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput și realizat integral de către candidat;
 13. Declarație pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituția competentă existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
 14. Declarație pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere;

Dosarele de înscriere vor fi depuse la secretariatul comisiei de concurs, Municipiul Roman, str. Ion Nanu, nr. 4, până la data de 31 martie 2021, ora 1500.

Rezultatele analizei dosarelor se vor afișa până cel tarziu la data de 05.04.2021, ora 1500.

Contestarea rezultatelor analizei dosarelor se poate face la sediul instituției, la secretariat, în termen de 24 de ore de la afișare.

Depunerea contestațiilor cu privire la proba susținerii proiectului de management se poate face la sediul instituției, la secretariat, în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor.

Pe  site-ul spitalului www.spsnroman.ro se află afișate:

 • Anunțul de participare;
 • Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului/examenului pentru selecționarea managerului Spitalului de Psihiatrie „Sf. Nicolae” din Roman;
 • Bibliografia de concurs;
 • Temele – cadru pentru proiectul de management.

Relații suplimentare la telefon 0371/446.610.

ȘtiiCă?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.