San Marco Roman

San Marco Roman

July 19, 2019

Spitalul Municipal de Urgență Roman scoate posturi la concurs

Spitalul Municipal de Urgență Roman, cu sediul în Roman, Str. Tineretului nr. 28-30, județul Neamț, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, de îngrijitor curățenie, 3 posturi, după cum urmează:

  • 1 post pentru Secția Medicină Internă,
  • 1 post pentru Compartiment îngrijiri Paliative,
  • 1 post pentru Secția Chirurgie Generală.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

  • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
  • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
  • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • d) are capacitate deplină de exercițiu;
  • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
  • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Spitalul Municipal de Urgență Roman, cu sediul în Roman, Str. Tineretului nr. 28-30, județul Neamț, telefon 0723.363.722.

Toate condițiile le puteți afla dând click AICI

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.