San Marco Roman
Thu. Sep 19th, 2019

Spitalul Municipal de Urgență Roman scoate posturi la concurs

Spitalul Municipal de Urgență Roman, cu sediul în Roman, Str. Tineretului nr. 28-30, județul Neamț, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, de îngrijitor curățenie, 3 posturi, după cum urmează:

  • 1 post pentru Secția Medicină Internă,
  • 1 post pentru Compartiment îngrijiri Paliative,
  • 1 post pentru Secția Chirurgie Generală.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

  • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
  • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
  • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • d) are capacitate deplină de exercițiu;
  • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
  • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Spitalul Municipal de Urgență Roman, cu sediul în Roman, Str. Tineretului nr. 28-30, județul Neamț, telefon 0723.363.722.

Toate condițiile le puteți afla dând click AICI

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.