15 decembrie, ultima zi în care firmele și persoanele fizice pot depune cererea de eșalonare simplificată a datoriilor la stat

??????????????????????????????????????????????????????????

Marți, 15 decembrie, este ultima zi în care firmele și persoanele fizice pot depune cererea pentru eșalonarea simplificată a datoriilor la stat produse de la începutul stării de urgență.

Potrivit OUG 181, eșalonarea se acordă pe o perioadă de maxim 12 luni. Eșalonarea la plată nu se acordă pentru sume de până la 500 de lei, în cazul persoanelor fizice, respectiv 5.000 de lei, în cazul persoanelor juridice. Contribuabilii care au datorii peste acele sume trebuie să depună o cerere până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sancțiunea decăderii. Adică, dacă până în 15 decembrie nu și-a exprimat această opțiune de a beneficia de această facilitate, nu mai poate accesa această eșalonare la plată.

 

Cum se poate depune cererea

 • la registratura organului fiscal
 • prin poştă, cu confirmare de primire
 • prin intermediul serviciului „Spațiu privat virtual”

Pentru debitorii care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, cererea de acordare a eşalonărilor la plată se depune de către debitor, atât pentru obligaţiile fiscale datorate de acesta, cât şi pentru cele ale sediilor sale secundare. Cererea se depune la organul fiscal competent pentru administrarea obligaţiilor fiscale ale debitorului şi se analizează raportat la totalul obligaţiilor debitorului şi ale sediilor sale secundare.

La cerere, debitorul poate anexa graficul de eşalonare cuprinzând cuantumul propus al ratelor de eşalonare. Atenție cu privire la graficul de eșalonare, că altfel împarte ANAF în rate egale, iar dacă aveți activitate sezonieră va fi greu.

În cazul în care debitorul optează pentru plata diferențiată a ratelor de eșalonare, acesta menționează în cerere propunerea de grafic, care va cuprinde, pentru fiecare rată, procentul care poate fi achitat din obligațiile fiscale principale și accesorii, respectiv:

 • cel puțin 5% din cuantumul obligațiilor fiscale ce pot fi eşalonate la plată, pentru jumătate din perioada de eșalonare solicitată
 • diferența de procent se împarte în mod egal pentru fiecare rată de eşalonare, pentru următoarele luni rămase din propunerea de grafic
 • În situația în care perioada de eșalonare la plată solicitată cuprinde un număr impar de luni de eșalonare, numărul de luni se rotunjește în plus

De exemplu, dacă perioada de eșalonare la plată solicitată este de 9 luni, numărul de luni pentru care se poate stabili procentul de cel puțin 5% din cuantumul obligațiilor fiscale ce pot fi eșalonate la plată este de 5 luni (9 luni : 2 = 4,5 luni la care se aplică rotunjirea în plus și va fi de 5 luni).

Ce se întâmplă după depunerea cererii

După primirea cererii, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia, organul fiscal emite, concomitent, următoarele documente:

 • deciziile referitoare la obligațiile fiscale accesorii reprezentând dobanzi și penalități de întârziere/penalitate de nedeclarare
 • certificatul de atestare fiscală
 • referatul de verificare a condițiilor de acordare/modificare/menținere a eșalonării la plată
 • decizia de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale sau decizia de respingere, după caz
 • decizia de amânare la plată a penalităților de nedeclarare, după caz.

Câteva dintre condițiile ce trebuie îndeplinite

Contribuabilul trebuie să nu înregistreze obligații bugetare restante la data declarării stării de urgență, nestinse la data eliberării certificatului de atestare fiscală.

De asemenea, trebuie să nu se afle în procedura faliment, să nu se afle în dizolvare, să aibă depuse toate declarațiile fiscale, să nu i se fi stabilit răspunderea potrivit legislației privind insolvența și/sau răspunderea solidară, potrivit prevederilor art. 25 și 26 din Codul de procedură fiscală (beneficiază și acestea din urmă dacă suma a fost achitată).
Termenul de plată a ratelor de eşalonare

În situaţia în care sunt îndeplinite condiţiile de mai sus, organul fiscal emite decizia de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale, la care se anexează graficul de eșalonare, precum și, după caz, decizia de amanare la plata a penalităților de nedeclarare.

În cazul debitorilor care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, decizia de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale cuprinde în anexă graficele de eşalonare, separat pentru debitor şi separat pentru fiecare dintre sediile sale secundare, iar decizia de amânare la plată a penalităților de nedeclarare se emite separat pentru debitor şi separat pentru fiecare dintre sediile sale secundare.

Graficul de eșalonare cuprinde rate de eşalonare, reprezentând obligaţii fiscale principale şi/sau obligaţii fiscale accesorii eşalonate la plată, inclusiv dobânzile datorate pe perioada eşalonării la plată, după caz. Cuantumul obligaţiilor fiscale eşalonate la plată se împarte în mod egal pentru fiecare rată de eşalonare.

Prin excepție, pentru debitorul care propune prin cererea de acordare a eşalonării la plată un grafic, ratele de eşalonare la plată trebuie să fie în primele 6 luni de cel puţin 5% din cuantumul obligaţiilor fiscale eşalonate la plată, la care se adaugă dobânda pe perioada eşalonării la plată calculată de organul fiscal, iar în următoarele luni debitorul trebuie să achite restul obligaţiilor fiscale, proporţional cu lunile pentru care a fost acordată eşalonarea la plată.

Termenul de plată a ratelor de eşalonare este data de 15 a fiecărei luni. Prima rată din graficul de eşalonare la plată are termenul de plată data de 15 a lunii următoare emiterii deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale.

Pentru debitorii care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, plătitor al ratelor de eşalonare este debitorul, cu excepţia impozitului pe venitul din salarii, pentru care plătitor de impozit este sediul secundar obligat, potrivit legii, să se înregistreze fiscal ca plătitor de salarii şi venituri asimilate salariilor.

ȘtiiCă?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.