Tue. May 21st, 2019

Care sunt proiectele care vor fi discutate astăzi, în Consiliul Local

Astăzi, 6 decembrie, la ora 14.00, consilierii locali se vor reuni în ședință de îndată, pentru a dezbate și vota unele unele propuneri care vor deveni, sau nu, hotărâri de Consiliu Local (HCL). Pe ordinea de zi sunt 5 puncte.

Alegerea d-nului Constantin Holban ca preşedinte de şedinţă pe o durată de 3 luni, respectiv lunile decembrie 2018, ianuarie și februarie 2019.

Modificarea anexei de la H.C.L. nr. 232/2018, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (Agenţia Naţională pentru Locuinţe urmează să realizeze locuinţe pentru tineri, destinate închirierii specialiştilor din sănătate, pe amplasamentul situat în municipiul Roman, pe str. Moldovei. Se vor realiza 20 unități locative destinate specialiștilor din domeniul sănătății. Conform legislației în vigoare, municipiul Roman are obligația să asigure utilitățile și amenajarea terenului la acest obiectiv de investiții, ANL finanțând doar investiția de bază. În Devizul general au aparut unele modificări faţă de cele prevăzute în anexa la H.C.L. nr. 232/10.10.2018 şi se impune rectificarea corespunzătoare a acesteia.)

Aprobarea proiectului: “CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ŞI EXTINDEREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL ROMAN”, în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3: “Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon“, Prioritatea de investiții 3.1: Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice“, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operaţiunea C: “Iluminat Public

Aprobarea rectificării bugetului local, conform anexei nr. 1 – parte integrantă din prezenta hotărâre; Aprobarea rectificării bugetului instituților și activităților finanțate din venituri proprii și subventii, conform anexei nr. 2 – parte integrantă din prezenta hotărâre; Aprobarea rectificării listei de investiții de la Spitalul Municipal de Urgență Roman, conform anexei nr. 3 – parte integrantă din prezenta hotărâre; Aprobarea rectificării listei de investiții finanțate din bugetul local consolidat, conform anexei nr. 4 parte integrantă din prezenta hotărâre; (Având în vedere : – adresa nr. 31045 /05.12.2018/22221/05.12.2018 primită din partea Spitalului Municipal de Urgență Roman prin care se solicită rectificarea bugetului și a listei de investiții pe anul 2018, ca urmare a suplimentării veniturilor cu suma de 783 mii lei, sumă provenite din încheierea de acte adiționale cu C.A.S. și D.S.P.Neamț și necesitatea dotării cu aparatură medicală se propune rectificarea bugetului și a listei de investiții)

Modificarea art. 7 din H.C.L. nr. 223/2018, care va avea urmatorul cuprins: ”Se împuterniceşte dl. Pascariu Lucian-Ioan […] să reprezinte Consiliul Local al Municipiului Roman în demersurile ce urmează a se efectua privind înfiinţarea şi desfăşurarea activităţii “DIRECȚIEI MUNICIPAL LOCATO”. Completarea art.7 din H.C.L. nr. 223/2018, cu un nou alineat, care va avea urmatorul cuprins: ”Se aprobă ca toate cheltuielile privind înființarea, respectiv orice taxe, tarife, achizitii de materiale sau instalații necesare începerii activitații, să fie suportate din bugetul local

Vă reamintim că ședințete de Consiliu Local sunt publice, orice cetățean al municipiului având dreptul să participe.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.