Club Sportiv Municipal Roman organizează concurs de recrutare

Club Sportiv Municipal Roman organizează, la sediul instituției din Piața Roman Voda, Nr. 1, concurs de recrutare în vederea ocupării unor posturi temporar vacante (perioadă determinată), în regim contractual, nivel de execuţie, astfel:
I. 2 posturi de casier la Club Sportiv Municipal Roman – Casierie (Complex Sportiv și de Agrement Moldova);
Condiţii generale de participare:
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale, sunt:
 absolvent studii liceale cu diplomă de bacalaureat,
 nu se solicită vechime în muncă;
Concursul se va desfăşura conform prevederilor H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
• 19 iunie 2020, ora 14:00-termenul limită de depunere a dosarelor;
• 22 iunie 2020, ora 16:00–termenul limită pentru afișarea rezultatului selecţiei dosarelor de înscriere;
• 29 iunie 2020, ora 10:00-proba scrisă la Club Sportiv Municipal Roman, str. Ștefan cel Mare, nr. 246
• 01 iulie 2020, ora 10:00 – proba interviu la Club Sportiv Municipal Roman, str. Ștefan cel Mare, nr. 246

Dosarul de concurs se depune în termen de 5 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Club Sportiv Municipal Roman.

Conţinutul dosarului, bibliografia şi calendarul desfăşurării concursului vor fi afişate pe site-ul oficial al primăriei Roman, secţiunea „Primaria_Cariera”.

Date de contact: Compartimentul Resurse Umane din cadrul Club Sportiv Municipal Roman, str. Ștefan cel Mare, nr. 246, tel. 0233 734 367.

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.