Tue. May 21st, 2019

Club Sportiv Municipal Roman scoate la concurs posturi pe perioadă nedeterminată

Club Sportiv Municipal Roman organizează, la sediul instituției din Piața Roman Voda, Nr. 1, concurs de recrutare în vederea ocupării unor posturi vacante, perioadă nedeterminată, în regim contractual, nivel de execuţie, astfel:
I. 1 post de consilier juridic debutant în cadrul Compartimentului Juridic
II. 1 post de inspector de specialitate IA în cadrul Compartimentului Achiziții Publice
Condiţii generale de participare:
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale, sunt:
Pentru functia de Consilier juridic debutant, pozitia I:
absolvent studii superioare, de specialitate, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul juridic;
Pentru functia de Inspector de specialitate IA, pozitia II:
absolvent studii superioare cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul economic, tehnic;
vechime în domeniul achizițiilor publice de minim 6 ani și 6 luni
Concursul se va desfăşura conform prevederilor H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
o 30 iulie 2018, orele 16:00 – termenul limită de depunere a dosarelor;
o 01 august 2018, orele 16:00 – termenul limita pentru afișarea rezultatului selecţiei dosarelor de înscriere;
o 07 august 2018, orele 09:00 – proba scrisă pentru funcția de Consilier juridic debutant și Inspector de specialitate IA, la sediul Club Sportiv Municipal Roman din Piața Roman Voda, nr. 1;
o 09 august 2018, orele 10:00 – proba interviu la sediul Club Sportiv Municipal Roman din Piața Roman Voda, nr. 1.
Dosarul de concurs se depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Club Sportiv Municipal Roman.
Conţinutul dosarului, bibliografia şi calendarul desfăşurării concursului vor fi afişate pe site-ul oficial al primăriei Roman, secţiunea „Primaria_Cariera”.
Conținutul dosarului pentru concurs:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice, care se poate descărca de pe pagina de internet a instituției de la sectiunea Primăria_ Carieră;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
Actele prevăzute la lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
Bibliografia pentru ocuparea postului de Consilier juridic debutant – Compartiment Juridic este următoarea:
1. Legea nr.215/2001r Legea administrației publice locale;
2. Legea nr.554/2004 Legea contenciosului administrativ;
3. Legea nr. 134/2010r privind Codul de procedură civilă;
4. Legea nr.287/2009r privind Codul Civil;
5. Legea nr. 477/2004 privind codul de conduită al personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
6. Legea nr.53 /2003r Codul Muncii;
7. Legea nr. 69/2000 Legea educației fizice și sportului;
8. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice
Bibliografia pentru ocuparea postului de Inspector de specialitate IA – Compartiment Achiziții Publice, este următoarea:
1. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
2. Hotărârea nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
3. Instrucţiune Nr. 1/2017 din 4 ianuarie 2017 emisă în aplicarea prevederilor art. 179 lit. g) şi art. 187 alin. (8) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv a art. 192 lit. g) şi a art. 209 alin. (8) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale;
4. Instrucţiune Nr. 2/2017 din 19 aprilie 2017 emisă în aplicarea prevederilor art. 178 şi art. 179 lit. a) şi b) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu completările ulterioare, respectiv a prevederilor art. 191 şi art. 192 lit. a) şi b) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale;
5. Instrucţiune Nr. 3/2017 din 8 august 2017 privind modificările contractului de achiziţie publică/contractului de achiziţie sectorială/acordului-cadru şi încadrarea acestor modificări ca fiind substanţiale sau nesubstanţiale;
6. Ordonanţă de Urgenţă Nr. 58/2016 din 19 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achiziţiilor publice;
7. Ordinul nr. 281/2016 din 22 iunie 2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al achiziţiilor publice şi Programului anual al achiziţiilor sectoriale;
8. Legea nr. 477/2004 privind codul de conduită al personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
Candidatii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările și completările acestora.
După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă, proba practică şi interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise, probei practice și a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul Club Sportiv Municipal Roman, precum şi pe pagina de internet, imediat după soluţionarea contestaţiilor.
Rezultatele finale se afişează la sediul Club Sportiv Municipal Roman, precum şi pe pagina de internet, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut pentru ultima probă.
Date de contact: Compartimentul Resurse Umane din cadrul Club Sportiv Municipal Roman, Piata Roman Voda nr. 1 et.II cam. 62, tel. 0233 734 367.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.