April 11, 2021

IPJ Neamț scoate la concurs 2 posturi vacante de ofițer de poliție, specialitatea criminalistica

În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului, Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare;

Inspectoratul de Poliție al județului Neamț, cu sediul în Municipiul Piatra Neamț, Str. Eroilor nr.16,  județul Neamț, organizează

 C  O  N  C  U  R  S :

 

Secţiunea I – Posturile scoase la concurs

Pentru ocuparea a 2 posturi vacante de ofițer de poliție, specialitatea criminalistica, existente la nivelul I.P.J. Neamț, după cum urmează:

 • ofițer sp. II la Serviciul Criminalistic – Compartimentul expertize și Constatări Criminalistice , prevăzut la poziţia 278 din statul de organizare al unităţii;

 

 • ofițer I –Serviciul Criminalistic -B.I.T.S.L.F , prevăzut la poziţia 265 A din statul de organizare al unităţii

 

Secţiunea a-II-a – Condiţii de participare

Poate participa la concurs/examen, agentul de poliţie care a absolvit studii superioare, dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

 1. a) este declarat «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop;
 2. b) nu este cercetat disciplinar sau nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
 3. c) nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a), b) şi h) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. d) a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu.
 5. e) are studii corespunzătoare cerinţelor postului pentru care candidează, respectiv:

 

– pentru cei care au absolvit anterior organizării studiilor universitare în sistem “Bologna”: studii universitare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

– pentru cei care au absolvit studii universitare în sistem “Bologna”: studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare de licență, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.

 

Atenţie! – Nu se admit derogări de la niciuna dintre condiţiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunţ.   

 

 

Secţiunea a-III-a – Reguli privind înscrierea la concurs

Având în vedere că proba scrisă a concursului va avea loc la aceeași dată pentru toate posturile scoase la concurs, la nivelul Poliției Române, candidații vor putea susține proba doar pentru o singură specialitate pentru care se  organizează concursul .

Înscrierea se realizează, în perioada 18-28.12.2020 (pe data de 28.12.2020 doar până la orele 16:00), online la adresa de e-mail resurseumane@nt.politiaromana.ro

 

Cererile de înscriere însoțite de documentația solicitată transmise după data de 28.12.2020, orele 16:00, nu vor fi luate în considerare.

 

Cu ocazia înscrierii, candidații sunt obligați să opteze pentru o  singură specialitate  (ex. Vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul organizat de Inspectoratul de Poliție al Județului Neamț, în vederea încadrării unui post de ofițer –specialitatea poliție  rutieră.

 

Reguli privind transmiterea documentelor necesare înscrierii, menționate mai sus:

– documentele care necesită a fi completate (Ex. cererea de înscriere, declarații, etc.) vor fi printate de către candidat, completate olograf, datate și semnate, iar ulterior scanate în format pdf și transmise în format electronic pe adresa de e- mail  resurseumane@nt.politiaromana.ro

– fiecare document  va fi scanat și salvat într-un fișier pdf separat, denumirea fișierului fiind compusă din numele candidatului și conținutul fișierului (exemplu: Popescu Ioan-act identitate, Popescu Ioan-cerere înscriere, etc.);

– toate documentele vor fi scanate în format pdf, candidații urmând a verifica înaintea transmiterii, conținutul fișierului pdf scanat, respectiv faptul că acesta este scanat integral (corespunde cu documentul original Ex: diploma de licență este scanată față verso) și este lizibil;

– toate documentele menționate mai sus vor fi transmise în format electronic printr-un singur e-mail (ca atașamente la e-mail), mărimea totală a tuturor  documentelor transmise de către candidat (fișierele pdf atașate e-mailului) pentru înscriere la concurs nu trebuie să depășească 50 MB;

– e-mailul transmis de către candidat va avea subiect (titlu) de următoare formă: grad (opțional) nume, prenume, candidat, conținutul e-mailului și concursul la care se înscrie (Ex: Candidatul /Agent de poliție Popescu Ioan – Dosar de recrutare înscriere concurs ordine publică).

 

Atenție! Documentele transmise de către candidat vor fi printate și prezentate comisiei de concurs pentru activitatea de validare/invalidare a candidaturilor. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs. Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare incomplete sau incorect întocmite. 

 

În următoarea zi lucrătoare, ulterioară depunerii cererii de înscriere însoțită de documentația aferentă, candidaților li se va transmite un e-mail de confirmare a primirii cererii de la aceeași adresa, respectiv resurseumane@nt.politiaromana.ro, precizându-se numărul de înregistrare și codul atribuit candidatului.

 

În situația în care candidatul înscris la acest concurs nu primește confirmare în termenul prevăzut mai sus, acesta se poate adresa Serviciului Resurse Umane la nr. de tel 0233/207000 int. 20111 sau 20024 iar în cazul în care situația nu s-a soluționat, are posibilitatea de a se prezenta fizic la I.P.J. Neamț, din str. Eroilor, nr.16, mun. Piatra Neamț, în vederea clarificării.

 

ATENȚIE! Se recomandă tuturor candidaților să evite înscrierea la același concurs pe mai multe posturi sau la alte concursuri organizate de Poliția Română, la aceeași dată, întrucât testele scrise se vor desfăşura concomitent.

 

Înscrierea candidaţilor se va face pe bază de cerere de înscriere, conform Anexei nr. 2, și a documentelor, în volum complet, specificate în anunţ, ce vor fi scanate în format PDF şi transmise împreună la adresa de e-mail menţionată în anunţ, respectiv resurseumane@nt.politiaromana.ro

 

Atenție! Este interzisă înscrierea prin fax, prin poștă, inclusiv poștă militară sau prin orice alte mijloace decât prin e-mail, documentele transmise printr-una din aceste modalităţi nefiind luate în considerare.

 

Documentele necesare înscrierii:

 • cererea de înscriere (Anexa nr. 2 ) şi CV( Anexa 3);
 • copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului (diploma de licenţă şi suplimentul/foaia matricolă),

(Se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate, respectiv 12 luni de la finalizarea studiilor. Termenul de valabilitate al adeverinţei de studii se calculează de la data finalizării studiilor, nu la data eliberării adeverinţei de către instituţia de învăţământ);

(Agenţii de poliţie care au absolvit studii superioare în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale)

 • copie a actului de identitate;
 • copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
 • declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (Anexa nr. 4);
 • adeverinţă eliberată de structura de resurse umane a unităţii unde este încadrat din care să reiasă că nu este cercetat disciplinar şi nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare, nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a), b) şi h) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi calificativele obţinute la ultimele două evaluări anuale de serviciu.

Adeverinţa este necesară doar candidaților care sunt încadrați în unități deservite de alte structuri de resurse umane decât Serviciul Resurse Umane din Inspectoratului de Poliției al județului Neamț.

     

Atenţie! Candidaţii care nu transmit, la înscriere, toate documentele mai sus menţionate nu vor fi înscrişi la concurs.

 

Atenţie! După data limită de înscriere, respectiv 28.12.2020, orele 16:00, nu se vor mai accepta documente necesare completării dosarului de candidat.

 

Atenţie! Candidatul declarat admis va prezenta documentele în original, în vederea certificării  pentru conformitate cu originalul a copiilor documentelor transmise la înscriere, documente care vor fi semnate de către persoana desemnată şi de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor. 

În situaţia în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele solicitate şi/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor şi/sau în situaţia în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, prevederile art. 57^1 alin. (5) din Anexa 3 la OMAI nr. 140/2016 se aplică în mod corespunzător, respectiv în cazul neîndeplinirii acestei condiții, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.

 

 

Secţiunea a -IV- a – Reguli privind examinarea psihologică

Întrucât această activitate este de competenţa Centrului de Psihosociologie al M.A.I., data, ora, locul şi celelalte detalii vor fi stabilite ulterior în funcţie de numărul de candidaţi şi vor fi comunicate prin postare pe pagina de Internet a Inspectoratului de Poliție al județului Neamț, https://www.nt.politiaromana.ro/ro/posturi-scoase-la-concurs),   , Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs şi pe pagina de Intrapol a Poliției Române.

         

Atenţie! Candidaţii nu vor fi anunţaţi personal cu privire la data, ora şi locul unde se va organiza testarea psihologică, fiind obligaţi să se informeze prin verificarea permanentă a paginilor de Internet indicate mai sus.

 Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea testării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

 Listele candidaţilor declaraţi „apt” si „inapt” psihologic vor fi postate pe pagina de Internet a Inspectoratului de Poliție al județului Neamț, https://www.nt.politiaromana.ro/ro/posturi-scoase-la-concurs),  secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs și pe pagina de Intrapol a Poliției Române.

            Candidaţii declaraţi „inapt” psihologic nu vor fi programați la concurs, candidaturile acestora urmând a fi respinse ca urmare a neîndeplinirii condițiilor legale.

Listele candidaturilor validate/invalidate vor fi publicate, la data de 19.01.2021, pe pagina de Internet a Inspectoratului de Poliție al județului Neamț, https://www.nt.politiaromana.ro/ro/posturi-scoase-la-concurs) secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs şi pe pagina de Intrapol a Poliției Române.

 

La concurs pot participa numai candidaţii ale căror dosare de recrutare sunt complete şi corect  întocmite.

 

Orice alte modificări în calendarul desfăşurării concursului vor fi aduse la cunoştinţa candidaţilor prin postarea unui anunţ pe paginile de internet a I.P.J. Neamț/ intrapol a Poliţiei Române.

 

Secţiunea a -V- a – Desfăşurarea concursului (proba de concurs)

 • Test scris – rezolvarea unui test grilă.

Acesta va consta în susţinerea unui test grilă, elaborat de către Comisia Centrală de Concurs din cadrul I.G.P.R./ Direcția de Ordine Publică din tematica şi bibliografia recomandată (Anexa nr. 1), având ca scop verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor posturilor. Acesta va fi înregistrat/supravegheat video şi va avea loc la data de 23.01.2021.

Numărul de subiecte va fi stabilit de Comisia Centrală de concurs.

Durata de rezolvare a testului este de 3 ore.

Aprecierea rezultatelor probei de concurs se face cu note de la 1 la 10.

Nota de promovare este minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.

 

Ora şi locul unde se va desfăşura proba scrisă se vor stabili, în funcţie de numărul candidaţilor, şi se vor comunica acestora prin postarea unui anunţ ulterior pe pagina de Internet a I.P.J. Neamț www.nt.politiaromana.ro, Posturi scoase la concurs (adresa https://www.nt.politiaromana.ro/ro/posturi-scoase-la-concurs).

Rezultatul la proba test scris se poate contesta o singură dată în termen de 24 de ore de la afişare, iar contestaţiile se depun pe adresa de e-mail, respectiv resurseumane@nt.politiaromana.ro .

Eventualele contestaţii se soluţionează de către comisia constituită în acest scop, în termenul legal.

Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la proba scrisă este definitivă.

Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări.

 

Admiterea/respingerea contestaţiei se va comunica prin postare pe pagina de Internet a  I.P.J. Neamț (adresa https://www.nt.politiaromana.ro/ro/posturi-scoase-la-concurs), precum și pe pagina de Intrapol a Poliției Române.

 

Secţiunea a-VI-a – Precizări privind rezultatele finale ale concursului şi exercitarea opţiunilor de către candidaţi

Nota finală reprezintă nota obţinută la proba test scris.

Este declarat „admis” candidatul care a obţinut nota finală cea mai mare, dintre candidaţii înscrişi pe post.

În situaţia în care între doi sau mai mulţi candidaţi există egalitate la proba scrisă, departajarea candidaților în vederea declarării ,,admis” sau ,,respins” la concurs se realizează pe baza rezultatelor obținute în urma susținerii unui interviu structurat pe subiecte profesionale, elaborate din tematica şi bibliografia recomandate.

În eventualitatea susținerii interviului de departajare, tabelul nominal cu rezultatele finale obţinute se va afişa prin postare pe pagina de Internet a I.P.J. Neamț (adresa https://www.nt.politiaromana.ro/ro/posturi-scoase-la-concurs), precum și pe pagina de Intrapol a Poliției Române.

 

Atenţie! Candidaţii declaraţi “respins” la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant nu pot ocupa, în baza notei finale obţinute la respectivul concurs, alte posturi vacante în aceeaşi unitate sau în alte unităţi.

 

Agenţilor de poliţie declaraţi „admis” la concurs şi care îndeplinesc condiţiile legale pentru trecerea în corpul ofiţerilor de poliţie, li se vor acorda grade profesionale conform prevederilor Legii 360/2002, privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare.

Ulterior trecerii în corpul ofiţerilor, candidatul declarat „admis” va fi numit în funcție conform prevederilor legale în vigoare .

 

Secţiunea a-VII-a – Reguli privind buna organizare şi desfăşurare a concursului

 • Prin înscrierea la acest concurs, candidaţii îşi manifestă implicit acordul cu privire la condiţiile şi modul de organizare şi desfăşurare a concursului;
 • Candidaţii sunt rugaţi să citească cu atenţie anunţul şi să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele concursului: înscrierea, depunerea dosarului în volum complet şi susţinerea probelor de concurs;
 • După verificarea corectitudinii întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, comisia de concurs întocmeşte lista finală a candidaţilor a căror candidatură a fost validată sau invalidată, pe care o publică printr-un anunţ;

Se impune verificarea permanentă şi atentă a paginii de Internet a I.P.J. Neamț https://www.nt.politiaromana.ro/ro/posturi-scoase-la-concurs), precum și pe pagina de Intrapol a Poliției Române,  întrucât comunicarea informaţiilor ulterioare referitoare la concurs se va realiza doar în această modalitate. În perioada concursului, pe paginile de Internet/Intrapol se vor posta informaţii privind mai multe concursuri, situaţie în care este necesară verificarea atentă a tuturor anunţurilor postate, astfel încât să se evite omiterea luării la cunoştinţă de către candidaţi a unor informaţii legate de concurs;

 • La proba concursului candidaţii se vor prezenta în ţinută adecvată şi vor prezenta actul de identitate;
 • În cadrul probei scrise, candidaţii vor avea asupra lor doar documentul de identitate şi pix/ stilou de culoare albastră (nu vor avea voie cu materiale documentare, dicţionare, notiţe, însemnări, precum şi cu orice alte mijloace de calcul sau de comunicare). Nu se admit pixuri/ stilouri care permit ştergerea şi rescrierea. Fraudele, precum şi tentativa de săvârşire a acestora se sancţionează prin eliminarea din concurs a candidatului/ candidaţilor în cauză;
 • Fişa postului scos la concurs poate fi consultată de către candidaţi, în urma unei solicitări scrise, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia informaţiilor clasificate.

 

 

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

recomandate pentru examenul de organizare a concursului

de trecere în corpul ofițerilor

 

Specialitatea Criminalistică

 

Tematică:

 1. Organizarea, funcționarea și atribuțiile Poliției Române

–   Atribuțiile Poliției Române;

 1. Statutul polițistului

Drepturile, îndatoririle și restrângerea exercițiului unor drepturi sau libertăți ale polițistului;

Recompense, răspunderea juridică, sancțiuni și procedura cercetării prealabile;

– Modificarea și suspendarea raporturilor de serviciu ale polițiștilor;

 1. Deontologia polițistului
 2. Prevederile procesual-penale cu privire la activitatea de administrare a probelor în procesul penal
 • Proba și mijloacele de probă;
 • Obiectul probațiunii;
 • Sarcina probei;
 • Administrarea probelor;
 1. Expertizele şi constatările criminalistice
 • Reglementările procesual-penale privind expertiza, constatarea și experții;
 • Reglementări privind efectuarea expertizelor și constatărilor, cuprinse în Legea de organizare și funcționare a Poliției Române;
 • Reglementări legale privind organizarea activității de expertiză criminalistică.
 • Realizarea expertizelor și constatărilor criminalistice-principii, tehnici, metode și proceduri
 1. Exploatarea criminalistică a urmelor
 2. Fotografia judiciară
 3. Cercetarea la fața locului
 4. Bazele de date criminalistice utilizate în Poliția Română – conținut, actualizare și exploatare
 5. Posibilitățile de examinare și de analiză în laboratoarele criminalistice din Poliția Română

Bibliografie:

 • Legea nr. 135/2010 privind Codul de Procedură Penală, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, cu completările ulterioare;
 • Legea nr. 360/2002 privind Statutul Polițistului, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etică și deontologie al polițistului;
 • G. nr. 725/2015 pentru stabilirea normelor de aplicare a cap. IV din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, referitoare la acordarea recompenselor şi răspunderea disciplinară a polițiștilor, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanța nr. 75/2000 privind organizarea activității de expertiză criminalistică, cu modificările și completările ulterioare;
 • Tratat Practic de Criminalistică II (Partea a II-a – Cap. VII), colectiv din cadrul Institutului de Criminalistică, Inspectoratul General al Miliției, Serviciul editorial, de presa și propagandă al M.I., București, 1976-1983;
 • Tratat Practic de Criminalistică vol. III (Partea I – Cap. I fără secțiunile IV și V; Cap. III, IV, X), colectiv din cadrul Institutului de Criminalistică, Inspectoratul General al Miliției, Serviciul editorial, de presa și propagandă al M.I., București, 1976-1983;
 • Tratat de Criminalistică Partea 1 (Cap. II, IV, cap. V (secțiunile III și IV), cap. VI (secțiunile I, II și IV), cap. VIII, cap. IX, cap. X) – Emilian Stancu, Ediția a VI-a, Universul Juridic, 2015;
 • Cercetarea la fața locului – principal mijloc de probă în procesul penal (Partea I, Partea a II-a – Cap. IV, Cap. V – Secțiunile I și III, Cap VI – Secțiunea I), Vasile Bercheșan, Editura Little Star, București, 2006;
 • Balistica Judiciară. Aspecte teoretice și practice (Cap. 1, 3 – 10), G. D. Dobrin, I. Pleșea, Ediția a II-a revizuită și adăugită, Editura Asociației Criminaliștilor din România, București, 2018;
 • Secretele Amprentelor Papilare (cap. II, III, IV, VII, VIII) – Gheorghe Pășescu și Ion R. Constantin, Ed. Național (1996);
 • Posibilitățile de examinare și de analiză în laboratoarele criminalistice din Poliția Română. (Ediție document nr. 84628/ 07.03.2014 – intrapol/Upload/Fisiere/INC-Posibilitatile_de_examinare_2014_actualizate.pdf)
 • PS 01-01 Procedură specifică Examinarea scrisului de mână și a semnăturii, elaborată de Institutul Național de Criminalistică;
 • PS 01-02 Procedură specifică Examinarea documentelor care prezintă elemente de siguranță, elaborată de Institutul Național de Criminalistică;
 • PS 01-03 Procedură specifică Identificarea armelor de foc după urmele lăsate pe tuburi și gloanțe, elaborată de Institutul Național de Criminalistică;
 • PS 02-01 Procedura specifică pentru Examinarea urmelor şi impresiunilor papilare, elaborată de Institutul Național de Criminalistică;
 • PS 02-02 Procedura specifică pentru Relevarea şi ridicarea urmelor papilare, elaborată de Institutul Național de Criminalistică;
 • IL 02-01 Instrucțiunea de lucru privind Utilizarea sistemul AFIS și funcționarea cartotecilor dactiloscopice, elaborată de Institutul Național de Criminalistică.
 • IL 02-03 instrucțiunea de lucru privind Procesul identificării dactiloscopice (ACE-V) și procedura opiniilor diferite (POD), elaborată de Institutul Național de Criminalistică;
 • IL 02-14 Instrucţiunea de lucru privind Organizarea și utilizarea Sistemului Național de Identificare Biometrică (NBIS), elaborată de Institutul Național de Criminalistică;
 • Ordinul comun al M.A.I. și P.Î.C.C.J. nr.182/14.08.2009 și nr. 1754/05.08.2009, privind procedura cercetării la fața locului;
 • PSI-00.1 Procedura specifică de inspecție privind cercetarea la fața locului, elaborată de Institutul Național de Criminalistică;
 • PSI-01-03 Procedura specifică de inspecție în cazul folosirii armelor de foc, elaborată de Institutul Național de Criminalistică;
 • PSI-01-05 Procedura specifică de inspecție privind urmele de încălțăminte/ pneuri, elaborată de Institutul Național de Criminalistică;
 • PSI-01-10 Procedura specifică de inspecție privind executarea fotografiei judiciare la locul faptei, elaborată de Institutul Național de Criminalistică;
 • PSI-01-11 Procedura specifică de inspecție privind întocmirea planșelor fotografice, elaborată de Institutul Național de Criminalistică;
 • PSI -02-01 Procedura specifică de inspecție pentru urmele papilare descoperite cu ocazia efectuării cercetării la fața locului, elaborată de Institutul Național de Criminalistică;
 • PSI-04-01 Procedura specifică de inspecție privind probele biologice constituite din sânge, elaborată de Institutul Național de Criminalistică;
 • PSI-04-09 Procedura specifică de inspecție privind țesuturile biologice moi sau dure, elaborată de Institutul Național de Criminalistică;
 • PSI-05-07 Procedura specifică de inspecție în cazul persoanelor dispărute, elaborată de Institutul Național de Criminalistică;
 • PSI-05-08 Procedura specifică de inspecție în cazul exploziilor, elaborată de Institutul Național de Criminalistică;
 • PSI-05-11 Procedura specifică de inspecție în cazul accidentelor rutiere, elaborată de Institutul Național de Criminalistică;
 • PSI-05-12 Procedura specifică de inspecție în cazul furtului prin efracție, elaborată de Institutul Național de Criminalistică;
 • PSI-05-17 Procedura specifică de inspecție în cazul relevării urmelor latente de sânge, elaborată de Institutul Național de Criminalistică.

 

Surse bibliografice:

– INTRAPOL – Indaco Lege [5] (pentru legislație națională), elearning;

– IPJ T/CIRCULARE IPJ (poșta jud)/SC/Servicii/Nou/Bibliografie concurs trecere în corpul ofițerilor 2021 (pentru ordine, dispoziții, proceduri, instrucțiuni, manuale specifice domeniului criminalistic);

 

 

Notă:

Se studiază legislaţia actualizată, cu toate modificările și completările în vigoare la data de _____________

 

 

 

  Anexa 3
 
Curriculum vitae

Europass

Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)
   
Informaţii personale  
Nume / Prenume Nume, Prenume
Adresă(e) Număr imobil, nume stradă, cod poştal, localitate, ţară
Telefon(oane)   Mobil:  
Fax(uri)  
E-mail(uri)  
   
Naţionalitate(-tăţi)  
   
Data naşterii  
   
Sex  
j  
Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional  
   
Experienţa profesională  
   
Perioada Menţionaţi separat fiecare experienţă profesională relevantă, începând cu cea mai recentă dintre acestea.
Funcţia sau postul ocupat  
                  Actvităţi şi responsabilităţi principale  
Numele şi adresa angajatorului  
Tipul activităţii sau sectorul de activitate  
   
Educaţie şi formare  
   
Perioada Menţionaţi separat fiecare forma de învăţământ şi program de formare profesională absolvite, începând cu cel mai recent.
Calificarea / diploma obţinută  
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite  
Numele

şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

 
Nivelul

în clasificarea naţională sau internaţională

 
   
Aptitudini şi competenţe personale  
   
Limba(i) maternă(e) Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă maternă,)
   
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  
Autoevaluare   Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*)   Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă
Limba                      
Limba                      
  (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
   
Competenţe şi abilităţi sociale Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.
   
Competenţe şi aptitudini organizatorice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.
   
Competenţe şi aptitudini tehnice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.
   
Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.
   
Competenţe şi aptitudini artistice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.
   
Alte competenţe şi aptitudini Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.
   
Permis(e) de conducere Menţionaţi dacă deţineţi un permis de conducere şi categoria.
   
Informaţii suplimentare Includeţi aici orice alte informaţii utile, care nu au fost menţionate anterior, de exemplu: persoane de contact, referinţe etc.
   
Anexe Enumeraţi documentele anexate CV-ului.

 

 

 

 

 

 

ȘtiiCă?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.