September 17, 2021

Prefectura Neamț are un secretar general numit, domnul Gheorghe Palade

prefectura neamt

Gheorghe Palade lucra deja în Prefectură, fiind şeful Serviciului pentru Afaceri Europene, Relaţii Internaţionale şi Dezvoltare Economică.

Primul-ministru Florin Cîţu l-a numit pe Gheorghe Palade în funcţia de secretar general al Prefecturii Neamţ, pentru o perioadă de 6 luni.

Din funcţia de secretar general al Prefecturii Neamţ, Gheorghe Palade va avea următoarele atribuţii:

-să asigure stabilitatea funcţionării instituţiei prefectului, continuitatea conducerii şi să realizeze legăturile funcţionale între compartimentele instituţiei prefectului;

-să sprijine activitatea prefectului în exercitarea atribuțiilor privind verificarea legalității actelor administrative ale consiliului județean, ale consiliului local și ale primarului;

-să înainteze către prefect propunerile cu privire la organizarea și desfășurarea circuitului legal al lucrărilor, să facă informarea documentară, primirea și soluționarea petițiilor, precum și arhivarea documentelor;

-să acorde consultanță autorităților administrației publice locale privind proiectele acordurilor de colaborare, cooperare, asociere, înfrățire și aderare, inițiate de acestea;

-să aprobe eliberarea de extrase sau copii de pe acte din arhiva instituției prefectului, cu excepția celor care conțin informații clasificate;

-să asigure secretariatul comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, în calitate de secretar al comisiei județene;

-să exercite atribuțiile rezultate ca urmare a aplicării actelor normative cu caracter reparatoriu și să convoace în ședințe lunare comisiile care au ca obiect punerea în aplicare a acestor legi;

-să urmărească îndeplinirea măsurilor dispuse de prefect;

-să îndeplinească și alte atribuții prevăzute de lege sau sarcini date de către prefect.

-să elaboreze studii și rapoarte cu privire la aplicarea actelor normative în vigoare, pe care le prezintă prefectului;

-să asigure transmiterea ordinelor prefectului cu caracter normativ către ministerul care coordonează instituția prefectului și publicarea în monitorul oficial local al județului ori al municipiului București, precum și pe pagina de internet a instituției prefectului;

-să îndrume secretarii generali ai unităților administrativ-teritoriale și ai subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor;

-să gestioneze și să urmărească îndeplinirea măsurilor dispuse de către prefect cu privire la realizarea sarcinilor rezultate din actele normative în vigoare;

-să urmărească modul de realizare a fluxului de informare-documentare în domeniile de activitate specifice instituției prefectului;

-să coordoneze structura/ structurile de specialitate prin care se realizează atribuțiile privind verificarea legalității actelor de către prefect;

-să elaboreze proiectul regulamentului de organizare și funcționare a instituției prefectului, pe care îl supune spre aprobare prefectului;

-să asigure transmiterea către persoanele interesate a ordinelor prefectului cu caracter individual;

-să monitorizeze primirea, distribuirea corespondenței și să urmărească soluționarea acesteia în termenul legal;

ȘtiiCă?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.