April 17, 2021

Se scot la licitație spațiile din Hala Centrală Roman

• 1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de
contact: directia administrare piete, Petrodava nr.8, Roman, judeţul Neamt, telefon 0233744758, fax 0233744758, email admpiata@yahoo.com
• 2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Obiectul închirierii îl constituie chioşcuri
comerciale, spaţii amplasare dozator cafea şi lapte, boxe, situate în Piaţa Centrală, Hala Centrală şi Complex Comercial – Piaţa Centrală, Hala Smirodava aflate în administrarea
Direcţiei Administrare Pieţe, aparținând domeniului public al Municipiului Roman, după cum urmează: a. Chioşc nr. 10, 13, 14, 15, 19, 23, 25 în suprafaţă de 8 mp, situate în Piaţa
Centrală, pentru comercializare cu amănuntul mărfuri alimentare; b. Chioşc nr. 6, 24, 26, 29, 32 în suprafaţă de 8mp, situate în Piaţa Centrală, pentru comercializare cu amănuntul
mărfuri nealimentare c. Chioşc nr. 1, 2, 3, 18, 21, 24, 25 în suprafaţă de 8.90mp situate în Complex Comercial Piaţa Centrală, pentru comercializare cu amănuntul mărfuri
nealimentare; d. Chioşc nr. 5, 12, 13 în suprafaţă de 11.10 mp situate în Complex Comercial Piaţa Centrală, pentru comercializare cu amănuntul mărfuri nealimentare; e.
Chioşc nr. 22 în suprafaţă de 15.70 mp situat în Complex Comercial Piaţa Centrală, pentru comercializare cu amănuntul mărfuri nealimentare; f. Chioşc nr. 7, 14 în suprafaţă de
11.10mp situat în Complex Comercial Piaţa Centrală, pentru comercializare cu amănuntul mărfuri alimentare; g. Chioşc nr. 4 în suprafaţă de 8.41 mp situat în Complex Comercial
Piaţa Centrală, pentru comercializare cu amănuntul mărfuri nealimentare; h. Boxa nr. 1 în suprafaţă de 12.05 mp situată în Hala Centrală Roman pentru comercializare produse lactate şi lapte; i. Boxa nr. 2 în suprafaţă de 12.05 mp situată în Hala Centrală Roman pentru comercializare preparate din carne; j. Boxa nr. 4 în suprafaţă de 11.90mp situată în
Hala Centrală Roman pentru comercializare peşte; k. Boxa nr. 5 în suprafaţă de 12.90 mp situată în Hala Centrală Roman pentru comercializare carne pasăre congelată; l. Boxa nr. 9, 11, 12 în suprafaţă de 13.68mp situate în Hala Centrală Roman pentru comercializare carne vită, porc; m. Boxa nr. 10, 13 în suprafaţă de 13.68mp situate în Hala Centrală
Roman pentru comercializae cane pasăre refrigerată; n. Spaţiu amplasare dozator cafea în suprafaţă de 1mp situat în Hala Centrală Roman; o. Spaţiu amplasare dozator cafea în
suprafaţă de 1mp situat în Complex comercial Piaţa Centrală Roman; p. Spaţiu amplasare dozator lapte în suprafaţă de 3mp situat în Hala Centrală Roman; r. Spaţiu amplasare
dozator lapte în suprafaţă de 2mp situat în Hala Centrală Roman; s. Două spaţii amplasare dozator lapte în suprafaţă de 2 mp situate în Hala de lactate –Piaţa Smirodava Roman.
Închirierea se face conform art.333 și art.335 din O.U.G. nr. 57/2019 și H.C.L. al Municipiului Roman nr.52 din 25.02.2021.
• 3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini și fișa de
date a procedurii.
• 3.1. Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: se poate obține de la sediul Direcției Administrare Piețe Roman, str. Petrodava nr.8.
• 3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartiment RU, SSM,
Juridic Achiziții, telefon 0233/744758.
• 3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit
prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 50 lei, și se achită la casieria unității.
• 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 19.03.2021, ora 14.00.
• 4. Informații privind ofertele:
• 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 26.03.2021, ora 14.00.
• 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: sediul Direcției Administrare Piețe, str. Petrodava nr.8, Roman, Județul Neamț.
• 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar original.
• 5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 27.03.2021,
ora 09.00 la sediul instituției din str. Petrodava nr.8, Roman, județul Neamț.
• 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în
soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalului Neamț, Bdul. Decebal nr.5, Piatra Neamț, cod poștal 610012, adresa e-mail: tr-neamt-scivil@just.ro,
tel. 0233219493, fax 0233210247.
• 7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării
: 04/03/2021

ȘtiiCă?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.