Tue. May 21st, 2019

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENȚĂ ROMAN organizează concurs pentru ocuparea postului de şef serviciu R.U.N.O.S. – economist I

Spitalul Municipal de Urgență Roman, Județul Neamț organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante, de şef serviciu R.U.N.O.S. – economist I.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

  • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
  • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
  • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • d) are capacitate deplină de exercițiu;
  • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
  • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

  • nivelul studiilor – superioare economice absolvite cu diplomă de licenţă;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 3 ani şi 6 luni, din care minimum 2 ani în Resurse Umane, Normare, Organizare, Salarizare.

Pentru mai multe detalii, dati CLICK AICI.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.