Dental Alliance

Laurentiu Leoreanu

Lucian Micu

Ghid ANAF 2023 pentru persoanele care oferă servicii de înfrumusețare. Autorizare, obligații fiscale, termene de plată

0
YRY Residence

Restaurant Portofino

Go Padel Roman

ANAF a publicat luni Ghidul obligațiilor fiscale pentru persoanele care prestează servicii de înfrumusețare sau întreținere corporală. Sunt detalii legate de înregistrare, autorizare, declarații fiscale și termene de plată, cu exemple de calcul.

Înregistrare și autorizare

Persoanele fizice care intenționează să obțină venituri din prestarea unor activități de înfrumusețare/ întreținere corporală își pot desfășura activitatea în următoarele forme de organizare:

 • a) individual și independent, ca persoane fizice autorizate
 • b) ca întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale
 • c) ca membri ai unei întreprinderi familiale.

Orice activitate economică desfășurată permanent, ocazional sau temporar în România de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale trebuie să fie înregistrată și autorizată, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/20081.

Autorizarea funcționării nu exonerează persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale de obligația de a obține, înainte de începerea activității, autorizațiile, avizele, licențele și altele asemenea, prevăzute în legi speciale, pentru desfășurarea anumitor activități economice.

Persoanele fizice care intenționează să obțină venituri din prestarea unor activități de înfrumusețare/întreținere corporală au obligația să solicite oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunalul din județul în care își stabilesc sediul profesional, înregistrarea și autorizarea funcționării, înainte de începerea activității economice, ca persoană fizică autorizată, respectiv ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale.

Reprezentantul întreprinderii familiale are obligația să solicite înregistrarea în registrul comerțului și autorizarea funcționării înainte de începerea activității economice.

Obligații fiscale declarative și de plată

Depunerea Declarației unice Ulterior înregistrării în registrul comerțului și autorizării funcționării, persoanele fizice au obligația de a depune la organul fiscal:

Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice (formular 212).

În cazul în care încep activitatea în cursul anului fiscal, persoanele fizice vor depune Declarația unică în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.

În declarația unică contribuabilul va completa în mod corespunzător Capitolul II – Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România și contribuțiile sociale datorate, prin intermediul căruia contribuabilii își exercita și opțiunea privind determinarea venitului net anual:

 • pe baza normelor de venit

sau

 • în sistem real, pe baza datelor din contabilitate.

În situația în care persoana fizică începe activitatea în luna decembrie a anului de impunere, aceasta va depune Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul I. Date privind veniturile realizate până la data de 25 mai, inclusiv, a anului următor celui de impunere.

Stabilirea venitului net anual pe baza normelor de venit și calculul impozitului pe venit

În cazul în care venitul net anual din activități independente se determină pe bază de norme de venit, la stabilirea acestuia se utilizează normele de venit de la locul desfășurării activității. Impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 10% asupra normei de venit.

Normele anuale de venit sunt disponibile pe portalul ANAF, www.anaf.ro, secțiunea „Asistență contribuabili”.

Dacă activitatea se desfășoară pe perioade mai mici decât anul calendaristic, norma de venit aferentă activității se reduce proporțional, astfel încât să reflecte perioada de an calendaristic în care s-a desfășurat activitatea respectivă.

Exemplu:

O persoană fizică își va începe activitatea la data de 01.04.2023 și va desfășura această activitate, în București, în mod continuu, până la finele anului. În acest caz, pentru stabilirea impozitului pe venit este avută în vedere norma de venit de la locul de desfășurare a activității, redusă proporțional, astfel încât să reflecte perioada de an calendaristic în care se va desfășura activitatea.

Norma anuală de venit, publicată pe portalul ANAF, pentru București, este în cuantum de
36.000 lei.

Norma anuală de venit corespunzătoare perioadei de desfășurare a activității se calculează astfel:

 • norma de venit calculată proporțional unei zile: 36.000 lei : 365 zile = 98,6301 lei/zi;
 • norma de venit se recalculează aferent perioadei de desfășurare a activității (perioada 01.04-31.12), astfel: 98,6301 lei/zi x 275 zile = 27.123 lei (venit net anual recalculat);
 • impozitul pe venit aferent se determină prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net annual recalculat, impozitul datorat fiind 2.712 lei (27.123 lei x 10% = 2.712 lei).

Contribuabilul în cauză va datora, pe lângă impozit pe venit, și contribuția de asigurări sociale de sănătate, întrucât norma anuală de venit recalculată este cuprinsă între 6 salarii minime brute pe țară inclusiv şi 12 salarii minime brute pe ţară.

Nu va datora contribuția de asigurări sociale, întrucât norma anuală de venit recalculată este sub nivelul de 12 salarii minime brute pe țară.

În situația în care o persoană fizică desfășoară două sau mai multe activități care generează venituri din activități independente (activități de producție, comerț și prestări de servicii) venitul net din aceste activități se stabilește prin însumarea nivelului normelor de venit corespunzătoare fiecărei activități.

În situația în care persoana fizică desfășoară o activitate inclusă în nomenclatorul activităților pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit și o altă activitate independentă, care nu este inclusă în nomenclator, venitul net anual se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate.

Ajustarea normei anuale de venit

Persoana fizică poate ajusta norma anuală de venit prin completarea Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul II – Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România și contribuțiile sociale datorate.

Ajustarea normelor anuale de venit se realizează prin aplicarea coeficienților de corecție publicați de către Direcțiile generale regionale ale finanțelor publice asupra normelor anuale de venit. Coeficienții de corecție sunt menționați în cuprinsul normelor anuale de venit ce sunt publicate pe portalul ANAF.

Exemplu:

O persoană fizică în vârstă de 67 de ani își începe activitatea la data de 01.01.2023, activitate ce se va desfășura în mod continuu până la finele anului, în București. Norma anuală de venit este de 36.000 lei.

Persoana fizică beneficiază de reducerea normei de venit potrivit coeficienților de corecție, în cotă de 40%.

Norma anuală de venit ajustată se va calcula astfel:

 • calcularea reducerii de 40%: 36.000 lei x 40% = 14.400 lei
 • calcularea normei anuale de venit ajustate 36.000 lei – 14.400 lei = 21.600 lei.
 • impozitul pe venit aferent se calculează prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual recalculat, astfel: 21.600 lei x 10% = 2.160 lei.

Contribuabilul în cauză va datora, pe lângă impozit pe venit, și contribuția de asigurări sociale de sănătate, întrucât norma anuală de venit ajustată este cuprinsă între 6 salarii minime brute pe țară inclusiv şi 12 salarii minime brute pe ţară. Nu va datora contribuția de asigurări sociale, întrucât norma anuală de venit ajustată este sub nivelul de 12 salarii minime brute pe țară.

Începerea activității în cursul lunii decembrie

În situația în care persoana fizică începe activitatea în luna decembrie a anului de impunere, trebuie să depună Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de
persoanele fizice – Capitolul I. Date privind veniturile realizate până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de impunere.

Încetarea activității/Întreruperea temporară a activității

În situația în care contribuabilul încetează activitatea în cursul anului, respectiv activitatea se întrerupe temporar, contribuabilul are obligația ca, în termen de 30 de zile de la producerea evenimentului, să depună la organul fiscal Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul II – Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România și contribuțiile sociale datorate și să recalculeze impozitul pe venit.

Realizarea unui venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 25.000 euro

În cazul în care venitul net se determină pe bază de norme de venit, dar în anul 2023 înregistrează un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 25.000 euro, începând cu anul fiscal următor contribuabilul va avea obligația determinării venitului net anual în sistem real.

Cursul de schimb valutar care trebuie utilizat pentru determinarea echivalentului în lei al sumei de 25.000 euro este cursul de schimb mediu anual comunicat de Banca Națională a României, la sfârșitul anului fiscal.

În această situație contribuabilul va completa în mod corespunzător și va depune la organul fiscal Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul II. Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România și contribuțiile sociale datorate până la data de 25 mai, inclusiv, a anului următor celui de realizare a venitului.

Termenul de plată al impozitului pe venit

Plata impozitului se efectuează la bugetul de stat până la data de 25 mai, inclusiv, a anului următor celui de realizare a venitului.

Registrul de evidență fiscală

În cazul în care contribuabilul optează pentru determinarea venitului net pe bază de norme de venit, acesta are obligația să completeze Registrul de evidență fiscală, numai în partea referitoare la venituri și nu are obligații privind evidența contabilă.

Stabilirea venitului net anual în sistem real, pe baza datelor din contabilitate și calculul impozitului pe venit

În situația în care contribuabilul a optat pentru stabilirea venitului net anual din activități independente, în sistem real, venitul net anual din activități independente se determină pe baza datelor din contabilitate, ca diferență între venitul brut și cheltuielile deductibile efectuate în scopul realizării de venituri.

Contribuția de asigurări sociale

Pentru veniturile realizate din activități independente, contribuabilul datorează contribuția de asigurări sociale dacă estimează pentru anul curent venituri din activități independente și venituri din drepturi de proprietate intelectuală, din una sau mai multe surse și/sau categorii de venituri, a căror valoare cumulată este cel puțin egală cu 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a Declarației unice.

Baza anuală de calcul al contribuției de asigurări sociale

Baza anuală de calcul al contribuției de asigurări sociale, în cazul persoanelor care realizează venituri din activități independente, o reprezintă venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decât:

 1. a) nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a Declarației unice, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 12 salarii minime brute pe țară inclusiv şi 24 de salarii minime brute pe ţară
 2. b) nivelul de 24 de salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a Declarației unice, în cazul veniturilor realizate cel puțin egale cu 24 de salarii minime brute pe ţară.

Cota de calcul al contribuției de asigurări sociale

Contribuția de asigurări sociale se calculează prin aplicarea cotei de 25% asupra bazei anuale de calcul.

Exemplu:

O persoană fizică își începe activitatea la data de 01.01.2023, activitate ce se va desfășura în mod continuu până la finele anului, iar venitul net anual determinat în sistem real/normă de venit anual este cel puțin egal cu plafonul de 12 salarii minime brute pe țară.

Aceasta datorează contribuție de asigurări sociale și iși alege baza minimă de calcul (în anul 2023, salariul minim brut este de 3.000 lei, iar baza minimă anuală de calcul este 36.000 lei).

Contribuția de asigurări sociale aferentă se calculează prin aplicarea cotei de 25% asupra bazei anuale de calcul, astfel:

36.000 lei x 25% = 9.000 lei (CAS)

Persoana fizică respectivă datorează, pe lângă contribuția de asigurări sociale, și impozit pe venit în cuantum de 10% din venitul net anual, respectiv contribuție de asigurări sociale de sănătate întrucât venitul net anual este cuprins între 12 salarii minime brute pe țară inclusiv şi 24 de salarii minime brute pe ţară.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.