September 19, 2021

Încă o hârtie de completat și de depus: firmele sunt obligate să declare cine este ”beneficiarul REAL al banilor”

700.000 de administratori de firme trebuie să completeze o declarație stufoasă, de șase pagini, care să arate cine ia bani din activitatea companiei. Termenul pentru depunerea „declarației privind beneficiarul real” la Registrul Comerțului s-a amânat până la 1 octombrie.

Despre ce este vorba? Oficiul Național al Registrului Comerțului a publicat următoarea lămurire:

Potrivit prevederilor art. 56 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare:

(1) Persoanele juridice supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului depun la înmatriculare, anual sau ori de câte ori intervine o modificare, o declaraţie privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăţilor.

(11) Sunt exceptate de la obligaţia depunerii declaraţiei prevăzute la alin. (1) regiile autonome, companiile şi societăţile naţionale şi societăţile deţinute integral sau majoritar de stat.

(2)Declaraţia pe proprie răspundere a reprezentantului legal al persoanei juridice prevăzute la alin. (1) cuprinde datele de identificare ale beneficiarilor reali, precum şi modalităţile în care se exercită controlul asupra persoanei juridice.

(3)Datele de identificare ale beneficiarului real în sensul alin. (1) sunt: numele, prenumele, data naşterii, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate, cetăţenia, domiciliul sau reşedinţa.

(4) Declaraţia anuală se depune la oficiul registrului comerţului în care este înmatriculată persoana juridică în termen de 15 zile de la aprobarea situaţiilor financiare anuale, iar dacă intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, declaraţia se depune în termen de 15 zile de la data la care aceasta a intervenit.

(5) Declaraţia prevăzută la alin. (1) se poate da în faţa reprezentantului oficiului registrului comerţului sau se poate depune, personal sau prin reprezentant, având dată certă, dată de notarul public ori atestată de avocat.

(6)Obligaţia prevăzută la alin. (1) este îndeplinită şi prin includerea, la înmatriculare, în actul constitutiv, a datelor de identificare a beneficiarilor reali şi a modalităţilor în care se exercită controlul asupra persoanei juridice. Modificarea ulterioară a datelor de identificare a beneficiarilor reali nu instituie obligaţia întocmirii unui act modificator la actul constitutiv, declararea acestora îndeplinindu-se în condiţiile alin. (1).

Sunt supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului, potrivit legii, următoarele categorii de persoane fizice şi juridice:
a)persoanele fizice autorizate;
b)întreprinderile individuale şi familiale;
c)societăţile comerciale;
d)societăţile europene cu sediul în România;
e)regiile autonome, companiile naţionale şi societăţile naţionale;
f)societăţile cooperative;
g)cooperativele agricole;
h)organizaţiile cooperatiste de credit şi casele centrale ale acestora;
i)societăţile cooperative europene cu sediul în România;
j)grupurile de interes economic;
k)grupurile europene de interes economic cu sediul în România;
l)alte persoane juridice prevăzute în mod expres de lege

ȘtiiCă?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.